Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In mijn boek 'Communicatie, een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken', dat in het najaar uitkomt, geef ik aan, dat de aanspraak die communicatoren kunnen maken op de erkenning van communicatie als organisatieproces met de waarde van kritische succesfactor stoelt op de navolgende argumenten. Omdat er geen tijd te verliezen is, deel ik ze nu vast met mijn vaste kennissite-lezers. De strategische waarde van communicatie is daarmee ook een feit.

- Communicatie ofwel de uitwisseling van informatie is een fundamenteel proces in de wordingsgeschiedenis van de kosmos;
- Communicatie is voorwaardelijk voor het bestaan van een organisatie en kan zelfs worden gezien als een wezenskenmerk ervan. Dit geldt nog te meer voor samenwerkingsverbanden tussen levende wezens.
- Communicatie wordt gehanteerd door elke andere kritische succesfactor van organisaties en is hiervoor zelfs onmisbaar.
- Communicatie is geen prerogatief van een stafafdeling of organisatieonderdeel Voorlichting, Public relations of Corporate Communication, maar waar dit is toegewezen als verantwoordelijk taakgebied aan hiertoe speciaal aangestelde - functionarissen zijn deze professioneel betrokken bij een als zodanig verbijzonderde toepassing van deze kritische succesfactor.
- De moderne organisatie, of deze nu werkt als deel van de overheid, als partij in de particuliere sector of als welke willekeurige andere institutie dan ook, behoudens uitzonderingen waarbij volstrekte geheimhouding of afzondering van de maatschappij een doelbewust oogmerk of bestaanskenmerk is, is gewild of minder gewild zo verweven met de maatschappij en daarin aanwezige belangengroepen, dat communicatie een imperatief onderdeel is van de bestaanslicentie.
- De gevolgen van het communicatiegedrag van een organisatie zijn commercieel of maatschappelijk van zodanig eigenbelang en van zodanige importantie voor externe belangengroeperingen, dat dit gedrag in brede zin bij een professionele aanpak is gebaat ter bereik van de organisatiedoelen en de continuïteit.
- De uitwisseling van informatie en de doelmatigheid van het communicatieve proces nemen nog in belang toe naarmate de wereld verdicht als het gaat om de verwevenheid van mensen en culturen en hun gezamenlijke belangen bij de instandhouding van een menswaardige habitat gegeven de opgaven, waarvoor de mensheid zich hiertoe ziet gesteld door oorzaken buiten of juist door haar toedoen. Waar deze opgaven het vermogen van individuen overstijgen, vormen organisaties het eerst aangewezen niveau om dienaangaande resultaten te behalen.

Interessante artikelen

Als ik dan toch in een vakje moet, dan ben ik een Lucyanist.

Stel dat de klimaatverandering doorzet en niet zo langzaam als we nu aannemen, omdat de ene verandering een versnelling van de andere vero


De vluchtelingenstroom neemt onhoudbare proporties aan. Het gaat alleen al in dit najaar om enige honderdduizenden. De winter zal de aantallen doen afnemen, maar volgend jaar worden hogere cijfers ver