Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategische communicatie als kritische succesfactor

In mijn boek "Communicatie, een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken" geef ik aan, dat de aanspraak die communicatoren kunnen maken op de erkenning van communicatie als organisatieproces met de waarde van kritische succesfactor stoelt op de navolgende argumenten. De waarde van strategische communicatie is daarmee impliciet ook aan de orde, maar niet zonder kritische bezwaren. Hierop kom ik een andere keer terug.

1. Communicatie ofwel de uitwisseling van informatie is een fundamenteel proces in de wordingsgeschiedenis van de kosmos; Professionele communicatie is derhalve slechts een relatief geringe onderdeel van dit alles omvattende proces.

2. Communicatie is voorwaardelijk voor het bestaan van een organisatie en kan zelfs worden gezien als een wezenskenmerk ervan. Dit geldt nog te meer voor samenwerkingsverbanden tussen levende wezens, waaruit de moderne organisatievormen zijn voortgekomen.

3. Communicatie wordt gehanteerd door elke andere kritische succesfactor van organisaties en is hiervoor zelfs onmisbaar. Deze andere factoren zijn: personeel en geld, leiding en management, logistiek en bedrijfsmiddelen en marketing. Deze complexiteit vereist wel doordachte communicaiteplannen.

4. Communicatie is geen prerogatief van een stafafdeling of organisatieonderdeel als Voorlichting, Public relations of Corporate Communicatie, maar waar dit is toegewezen als verantwoordelijk taakgebied aan hiertoe speciaal aangestelde functionarissen zijn deze professioneel betrokken bij een als zodanig verbijzonderde toepassing van deze kritische succesfactor. Dit leidt op zijn beurt weer tot de noodzaak van een overkoepelende communicatiestrategie en voor substrategieën voor grootschalige projecten.

5. De moderne organisatie, of deze nu werkt als deel van de overheid, als partij in de particuliere sector of als welke willekeurige andere institutie dan ook, behoudens uitzonderingen waarbij volstrekte geheimhouding of afzondering van de maatschappij een doelbewust oogmerk of bestaanskenmerk is, is gewild of minder gewild zo verweven met de maatschappij en daarin aanwezige belangengroepen, dat communicatie een imperatief onderdeel is van de bestaanslicentie. Dit is de grondslag van corporate communicatie.

6. De gevolgen van het communicatiegedrag van een organisatie zijn commercieel of maatschappelijk van zodanig eigenbelang en van zodanige importantie voor externe belangengroeperingen, dat dit gedrag in brede zin is gebaat bij een professionele aanpak ter bereik van de organisatiedoelen en de continuïteit.

7. De uitwisseling van informatie en de doelmatigheid van het communicatieve proces nemen nog in belang toe naarmate de wereld verdicht als het gaat om de verwevenheid van mensen en culturen en hun gezamenlijke belangen bij de instandhouding van een menswaardige habitat gegeven de opgaven, waarvoor de mensheid zich hiertoe ziet gesteld door oorzaken buiten of juist door haar toedoen. Waar deze opgaven het vermogen van individuen overstijgen, vormen organisaties het eerst aangewezen niveau om dienaangaande resultaten te behalen.

Interessante artikelen

Een aantal westerse landen voelt zich ongemakkelijk bij de atomaire activiteiten van Iran. Het politieke pact tussen Amerika en Israël, waarbij dit laatste land als het ware de westerse erfhond is, di


Is het werkelijk? Deze vragende uitroep wordt meer en meer realiteit. Schijn, illusie en perceptie overheersen het communicatieproces. Imago en virtualiteit cumuleren naar een can-be samenleving. Is h


- Hoe staat de staat er voor?
- De staat staat in het rood.
- Mooi is dat. Ik werk mij blauw en mijn land staat in het rood.
- En als je kleurenblind bent?
- Dan wordt het zwart voor je ogen.