Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vele dikke boeken zijn er over beleid en management geschreven. Of het nu het algemene management betreft of een deelgebied, zoals communicatie, het heet ingewikkeld te zijn en wordt gerekend tot de hogeschool van het besturen. In samenhang met doelen, actie en een aanpak (strategie) ontstaat het beeld van complexiteit, waarin adviezen tegen 300 euro per uur of meer gerechtvaardigd lijken en academische kennis is vereist. Het is expertniveau.

Is dat altijd zo? Het helpt als we beleid en beleidskeuzes terugbrengen tot hun naakte en nuchterheid brengende essentie.Teruggebracht naar die essentie gaat alle beleid over een keuze tussen groei en krimp. Meer niet.Tussen toe- en afname. Bijgaand schema laat dit in neutrale bewoordingen zien. Ik licht toe.

Een bedrijf of een overheid staat om wat voor reden ook voor het uitvoeren van een actie of beweging. Tussen groei en krimp ligt het midden bij de status quo, bij geen verandering of bij consolidatie. Dat kan maar tijdelijk. Stilstand is achteruitgang. In ieder geval relatief. Als concurrerende bedrijven in welk opzicht ook vooruitgang boeken (winst, productverbetering, werkgebied) neemt de positie van het stilstaande, op de oude voet doorgaande bedrijf, af. Dus is de vraag in een gegeven positie en tijd: groeien we of krimpen we? Laten we Nederlandse staatsschuld groeien of krimpen? Opvallend: de dure experts, topeconomen, hebben geen afdoend antwoord. De één zegt meer uitgeven (groei) en de schuld laten oplopen (groei), de ander beargumenteert dat schuldsanering (krimp) is geboden of bezuinigingen (krimp). En nu?

Als de omzet en winst dalen, stoten we dan mensen, onderdelen of producten af (krimp) en verlagen we hiermee de kosten (positieve krimp, want groei van beschikbaar geld) of proberen we in enig opzicht te groeien en meer omzet en mogelijk daarmee ook meer winst te behalen?

Ik schreef u vorige week en de week daarvoor welke kritische succesfactoren organisaties kennen. Elke beleidsbeslissing komt neer op een besluit over krimp of groei van één van die factoren. Zo eenvoudig ligt het. ( Personeel, financiën, management, spullenboel, marketing, communicatie). We weten dus waar we naar moeten kijken en waarover we dienen te beslissen.

Status quo is er, als kwaliteit en volume hetzelfde (kunnen) blijven. Vooruitgang dan wel achteruitgang is echter altijd een gevolg van iets dat krimpt of iets dat groeit. Meer (groei) producten in kortere tijd (krimp) verlaagt de kosten per eenheid product ( positieve krimp) en doet de winst toenemen (groei). Meer concurrentie noopt tot groei (die concurrentie opkopen bijvoorbeeld) of verlies door prijsverlaging of vertrek van klanten. Winstafname (negatieve krimp)  kan worden bestreden door kostenverlaging (positieve krimp). Enz. enz.

Toegepast op communicatie levert het bijvoorbeeld dit op. Een kortere tekst (krimp) met dezelfde inhoud ontmoet meer leesbaarheid (groei) dan een langere tekst. Je kunt ook groeien door te diversifiëren ofwel meer (groei) verschillende zendkanalen in te schakelen. Als de ruis in de communicatie toeneemt (groei) neemt de ontvangst af (krimp). Als u mensen wil doen verstommen of opgeven (krimp), dan overlaadt u ze met informatie (groei). Als mensen niet naar u willen luisteren (krimp), kunt u dit verbeteren door iemand met meer gezag( groei) in te schakelen of hun belang te vergroten (groei) of -niet erg ethisch communicatief, maar toch- meer dwang uit te oefenen. Ik hou op met voorbeelden, want u weet het nu wel.

Zaak is dus vast te stellen welke factoren kritisch zijn in het communicatieproces en vervolgens te bepalen wat moet minderen en wat kan meerderen. Wat besturen complex maakt, is niet dit basisprincipe en dit basisproces. In complexe situaties lopen talloze krimp- en groeifactoren door elkaar heen en dan wordt de keuze minder gemakkelijk. Het kiezen is lastig of voldoende tijd hebben om rustig die analyse te maken of om anderen te overtuigen; niet het kennen van het proces zelf of de factoren, die een rol spelen.  Maar in de basis, in principe, is het glashelder en subliem eenvoudig: wat moet er groeien of krimpen? Als u uw kennis vergroot, kunt u uw advieskosten omlaag brengen. Het helpt nota bene ook nog bij de strategiekeuze.

Strategisch gezien is in beginsel die aanpak te verkiezen, waarbij het saldo van alle minnnen en plussen - dus van alle krimp en groeigevolgen – uitkomt op een plus van groeigevolgen die positief zijn. Dit is al een hele sterke keuzewijzer en daar hoeft vooralsnog helemaal geen dure adviseur aan te pas te komen. Tenzij u uw vak niet verstaat, maar dan is mijn vraag; wat doet u in zo’n geval in dat vak?

Ik leg u volgende week uit, dat achter deze situatie een natuurlijke wetmatigheid zit.