Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ik laat de militaire invulling van strategie achter ons en ga over naar het moderne gebruik van het begrip als een zorgvuldige keuze van de wijze waarop doelen worden gerealiseerd of liever gezegd resultaten worden behaald. Welke strategieën zijn er dan zoal? Om te beginnen zijn er talloze manieren om een doel te bereiken. Als het strategische plan een papieren stuk is, dan is de strategische aanpak de actie. Actie is aan de slag gaan of nog simpeler gesteld werk. Alle denkbare acties staan in het Nederlandse woordenboek in de vorm van werkwoorden. Elk werkwoord of elke uitdrukking met een werkwoord erin vertegenwoordigt in beginsel een handelswijze en dus een strategie. Omverwerpen, uitschakelen, aftroeven, uitputten, inhalen, misleiden, declasseren, verbeteren, integreren, lobbyen, uitnodigen, interesseren, betoveren, innoveren, enzovoort. Of als uitdrukking: op het verkeerde been zetten, om de tuin leiden, in slaap wiegen, terreinwinst boeken, de pas afsnijden, beste beentje voorzetten, kwaliteit leveren, te slim af zijn, een stap voor zijn, verdeel en heers, het klappen van de zweep kennen, overstag gaan, enzovoort.

Het is het allerbeste als uit een gedegen analyse in samenhang met scherpe doelen een aanpak naar voren komt als product van die zorgvuldige voorbereiding en het nodige denkwerk. Wat er dan nog meer moet gebeuren verderop in het proces van strategiekeuzen en implementatie behandel ik later nog. Vooralsnog stel ik hier dat de strategieën als actie/handelswijze voor het oprapen liggen. Een Van Dale vol.

Als uit die analyse en doelen niet onmiddellijk een strategiekeuze opdoemt, is er nog een ander, heel prozaïsch hulpmiddel. Men neme tien in actie verschillende werkwoorden. Bij elk werkwoord vraag je je af “zou dit toepasbaar zijn?” Om duidelijke redenen zullen er onmiddellijk bepaalde acties afvallen. Het werkwoord of die paar werkwoorden die overblijven, zijn een regelrechte indicatie in welke richting het verstand zegt dat de strategie kan worden gevonden. Die uitkomst wordt naast de analyse-uitkomst en de doelen gelegd en de keuze rijst op als een feniks uit de chaos van mogelijkheden.

De vervolgstappen in het strategische proces, zo zal blijken, vormen nog een toets op die keuze en ik verzeker u de weg ligt voor u.

 

Bedrijfsstrategieën

Ondernemingen hebben zoals alles en iedereen drie groepen van strategieën, die verbonden zijn met de factor tijd. Dus langetermijn-, middellange termijn- en korte termijnstrategieën. Het zal eens niet zo zijn.

Een langetermijnstrategie (tien jaar of langer) is bijvoorbeeld de constante aandacht voor kwaliteitsproducten in relatie tot een duurzaam beleid en aandacht voor milieuaspecten. Een langetermijnstrategie valt dikwijls samen met een consistent beleid.

Een middellangetermijnstrategie –zeg 3 tot 5 jaar – kan een specifieke aanpak zijn binnen die lange termijn koers gegeven actuele ontwikkeling. Een korte termijn strategie (1 tot 2 jaar) heeft meer het karakter van een tijdelijke manoeuvre (tactiek) om ontsporing van de langere termijn aanpak te voorkomen. Als reactie op een onvoorziene gebeurtenis.

Een achttal strategische categorieën komt uit de ondernemingswereld naar voren. Het zijn: explosiestrategie / expansiestrategie / doorgroeistrategie / winststrategie / slipstrategie / consolidatiestrategie / contractiestrategie / herstelstrategie.

Merk op dat die categorieën zijn vernoemd naar de specifieke actie en daarmee naar het werkwoord, dat die actie aanduidt. Dat is trouwens bijna altijd zo. In alle disciplines.

Een tweede opvallendheid is, dat al deze strategieën zich bewegen op een liniaal die loopt van groeien naar krimpen. Het wijst erop, dat dikwijls ondernemingsstrategieën neerkomen op een keuze tussen wat moet er minder en wat moet er meer. Als we dan weten op welke gebieden bedrijven kunnen minderen dan wel vermeerden dan zijn de specifieke keuzes op die strategische weg ook al bekend. Zo moeilijk is het allemaal niet. Wat er vervolgens wel lastig is, wordt onderwerp van komende artikelen. Want een plan bedenken is één ding, maar het ook uitgevoerd krijgen is het echte werk.

Het bovenstaande geldt onverlet ook voor communicatiestrategieën. Deze denkwijze is dus ook relevant voor ons vakgebied. Ook dit komt nog aan bod.

En hoe zit het bij overheden? Welnu, niet anders. Zo zal blijken. Dat komt omdat er een natuurwet aan deze handelswijze ten grondslag ligt.

 

Air France KLM heeft vandaag de nieuwe strategie bekend gemaakt. U zult lezen dat zij enerzijds groei nastreven (het marktaandeel van de Martinair-vlluchten ofwel de populaire bestemmingsmarkt en anderzijds krimpen (personeel), terwijl de investeringen daarentegen weer stijgen. Kortom groei in een marktsegment en investeringen en krimp in personeel. Alle drie betreft het bedrijfsmiddelen c.q. kritische succesfactoren, waarvan er 6 zijn).

 

 

Interessante artikelen

Ons zonnestelsel is een reuzenplaneet kwijtgeraakt. Dit schrijft de Amerikaanse astronoom David Nesvorny in een artikel dat  (1 december) is verschenen in the Astrophysical Journal Letters.  Wisten de


De klassieke organisatiemiddelen zijn arbeid en kapitaal ofwel mensen en geld. Zonder mensen geen bedrijf, zonder geld geen productiefactor, tenzij mensen bereid zijn gratis te werken. Door de ontwikk


IBAN nummer; FR843000100682355G000000006

Begunstigde: BDFEFRPCCT

Kenmerk transactie: AMENDE33336222248491164

 

Ik mag aannemen dat laaggeletterden grote moeite hebben dit goed te vermelden of zelf