Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Verklaar de Grondwet ‘heilig’ en het is in ieder geval voor welke geloofs- of tegenpartij ook duidelijk hoe hoog het geheel van nationale regels en voorschriften in het vaandel staat. De democratie biedt de mogelijkheid weggestemd te worden via een democratische meerderheid. Het klinkt paradoxaal, maar het is de ultieme uitkomst van een parlementaire stemming over al of niet afschaffing. Ter bescherming van de democratie zouden we in de Grondwet kunnen opnemen, dat zo’n stemming alleen mogelijk is als er een alternatief voorstel tot een andere staatsvorm eerst in stemming is gebracht en met meerderheid is aangenomen.

 

Het besluit bij meerderheid is zonneklaar een kwantitatieve telling: meeste stemmen geldig. Democratie omvat geen kwaliteitsoordeel. Er kunnen slechte wetten en beleidsplannen worden aangenomen en goede verworpen. Er is nog geen objectieve maatstaf voor wat goed of slecht is. Sommige filosofen stelden voor om een criterium aan te houden, waarbij goed is wat voor de meerderheid van de mensen in een land tot een goed en veilig leven leidt. Hierover kan nog heel wat worden afgestecheld, maar het is om te beginnen een verdedigbaar uitgangspunt, dat te allen tijde voor verbetering vatbaar is.

Tegenover democratie staan vormen en gradaties van dictatuur, waarbij een machthebber met zijn aanhangers de alleenheerschappij heeft. Die macht komt voort uit met geweld afgedwongen zeggenschap of uit gekochte aanhang. We herkennen in het eerste het recht van de sterkste. Zelf zou ik niet van een recht willen spreken, tenzij we aan rauwe spierkracht een natuurrecht toekennen.

 

Aanhang kopen kan op vele manieren. Geld en beloftes op enige vorm van rijkdom of een stukje macht komen het meeste voor. De rijkdom die godsdiensten bieden zijn de beloftes van een paradijselijk hiernamaals. Het verschaft de kerkleiders macht. Er is ook zoiets als het recht van de rijkste, al noemen we dit niet zo. We zouden het ook het geweld van het geld kunnen noemen. Kapitalisme herbergt economische beloftes met welvaart voor iedereen. De realiteit laat overduidelijk zien, dat dit een taps toelopende hiërarchie van rijkdom oplevert met het grootste deel van die ijsberg onder water. Beide systemen tonen vergelijkbare componenten.

Democratie is gericht op de verdeling van machtsmiddelen, zodat overheersing uitblijft en er voortdurend een argumentatieve strijd plaatsvindt op zoek naar een balans tussen absolute macht en volkomen verdeling. Dat klinkt als het zoeken naar de gulden middenweg en daar komt die poging misschien ook wel op neer. Deze gerichtheid is op zich al een argument voor een scherpe scheiding van kerk en staat. De verwevenheid van geloof en staat(spolitiek) in islamitische landen is één van de sterkste oorzaken voor de onverenigbaarheid van dictatoriale systemen en democratische staatsvormen. De vrijheid van meningsuiting is één van de pijlers waardoor het monopolie op macht en mening ter verantwoording kan worden geroepen. Over de mate van vrijheid en eventuele grenzen hieraan kan vervolgens weer democratisch worden gedebatteerd en gestemd.

Accepteer vooralsnog die onverenigbaarheid

Het zou veel duidelijkheid over en weer verschaffen als democraten inzagen dat die eerder genoemde verwevenheid gebaseerd is op een heilige overtuiging en een stap zetten om aan hun kant ook zo’n rotsvaste overtuiging te tonen door aan de Grondwet een waarde toe te kennen, die door elke inwoner dient te worden onderschreven. Zonder buiging voor de Grondwet geen paspoort en geen nationaliteitstoekenning. Sommige verworvenheden dienen strikt te worden geëerbiedigd, al kunnen zij altijd worden bediscussieerd op grond van nieuwe inzichten en kennis, want dat is ook een kenmerk van democratie. En leg die Grondwet in alle nachtkastjes.

Wees open, transparant en duidelijk over de waarden die deze Grondwet vertegenwoordigt. Kortom communiceer de Nederlandse samenlevingsfilosofie en haar leefregels en vraag aan iedereen, dus ook de nieuwkomers, zich in ons te verplaatsen. Maak in moderne marketingtermen van de Grondwet een sterk merk.

 

 

Interessante artikelen

Alles verkeert in zijn tegendeel is mijn theorie betreffende een wetmatigheid. De natuur kent actie-reactie. Zet iets onder spanning en er volgt tegendruk. Blijven beide krachten in balans, dan ontsta


In het eerste deel van het artikel over het doel van het leven gaf ik aan, dat die vraag begint bij de mens ergens onderweg op de lange weg van de eerste hominidae tot aan de homo sapiens sapiens in h