Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

TOp een paar landen na leven alle landen en hun regeringen op basis van schulden, in casu geleend geld. Zolang men de rente op schuld kan betalen, blijft dit systeem overeind.  Het s een zeer betwijfelbaar systeem. Een gegeven schuld mag best nog groeien als aan de rentelast wordt voldaan. Zie de EU- bezwaren tegen de begrotingsplannen van Italië dat over de grens van  een schuldgroei van 2.8 procent gaat. Men tewijfelt aan hun rentebetalingen, zoals eerder in Griekenland. Frankrijk zal door alle gele hesjes-gedoe en gerechtvaardigde belangen volgend jaar in eenzelfde positiekomen  te verkeren als Macron-toezeggingen doet.

De vergelijking met de beheersing  van de opwarming van de aarde  dringt zich op. 3 procent warmer aan het eind van deze eeuw is teveel. Men stelde het plafond op maximaal 2,5% en inmiddels op liever 1,5 procent. Maar er zijn geen lieverkoekjes. Dat betekent nog steeds groei van de warmte. Voor terugdringing zijn tientallen miljarden aan transitiekosten nodig. In de EU honderden miljarden. Die hebben landen niet en hun burgers evenmin. Dus wat valt te verwachten? Vergroting van staatsschulden, belastingverhogingen en een spurtgroei in exportinkomsten (lees: geld uit andere landen) die daar mee hun geldpositie zien verslechteren. De verbetering van het klimaatsysteem hier vreet de mogelijkheden elders op. Om hier bossen te sparen moeten andere landen hun houtkap verhogen om zo meer inkomsten te genereren om hun klimaattransitie te bekostigen. Dit voorbeeld is gemakkelijk te vertienvoudigen.

Ik vroeg van de week een oud-medewerker van de Nederlandse Bank het volgende. “Waar komt het geld vandaan  als we iedereen in Nederland een basisinkomen geven.” Zijn antwoord luidde: “Dan drukt de staat geld bij ( inflatie) of vergroot zijn staatsschuld door te lenen.  Bovendien zal men de belastingen verhogen voor mensen die naast hun basisinkomen uiteraard werken om aan een hoger inkomen , normaal inkomen,  te geraken.” Wat men aan de ene kant geeft, haalt men aan de kant weer terug door belasting verhoging.  Ofwel de  modale burger blijft de klos en betaalt het basisinkomen.

Het geroep alhier om de transitiekosten en klimaatkosten te verhalen op het bedrijfsleven is een farce. Die verhogen dan hun productprijzen  en andermaal is de burger de klos. Slotconclusie: de transitie kan alleen worden betaald als de mensen met betere inkomens zwaarder worden belast en dus lager op de inkomsensladder komen te staan en daarmee aan welvaart inboeten. Dat betekent dat ze minder aan de omslag kunnen bijdragen en deze dus vertraagt. Een vlotte klimaatbeheersing kan alleen als het de bestaande inkomstenspositie in de betere landen niet schaadt en tegelijk minder bedeelde landen nog worden geholpen. Dat vergt een zeer beheerst tempo en gaat dus nooit gebeuren op een schaal van 10 (2030) of 30 jaar (2050), en zal minstens 3 generaties duren ofwel 150 jaar.

Regeren is nu beloven en absoluut niet vooruitzien. Het moderne publoiek heeft een kennisniveau omdat inmiddels in te zien. Vandaar de gele hesjes.

Interessante artikelen

Vanuit welk denkdomein bestuurt u?

Hoe we moeten aankijken tegen politici in het parlement of gemeenteraden met een ‘onNederlands’ geloof of een dubbele nationaliteit levert een debat van voorstander


De bedoelingen van de aanslagplegers in Brussel zijn op tenminste twee hoofdpunten duidelijk. Zij willen de westerse samenleving angst aanjagen en destabiliseren en onderwijl wraak nemen. De reacties