Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De serie over strategie wordt bij deze afgesloten. Mijn betooglijn is duidelijk: als het woord te pas en te onpas wordt gebruikt, wordt het uitgehold. Niet alleen door communicatiedeskundigen maar door iedere manager, adviseur of dikdoener die zijn aanpak, eigenlijk gewoon zijn professionele taakhandeling, voorziet van een statusverhogende term. We zien dit ook met andere woorden. Vooral op radio en televisie wordt een handeling of aanpak al snel fantastisch genoemd. Kom op zeg. Fantastisch

Lees meer...

In Via Victoria 2 behandelde ik de componenten van strategie als krijgsplan. Ik concludeerde hierbij, dat het gebruik van machtsmiddelen haaks staat op de intentie van professionele communicatie, dat wil zeggen communicatie zoals wij die functioneel gebruiken in de pr en voorlichting voor organisaties en soms personen.Kan men communicatie dan niet als machtsmiddel inzetten? Dat kan, maar het zou vanuit een hoog ethisch besef buiten de door het vakgebied gehanteerde waarden en normen dienen

Lees meer...

In Via Victoria 1: woordbetekenis gaf ik aan hoe de oorspronkelijk militaire betekenis van het woord strategie geleidelijk aan wordt uitgebreid met toepassing op civiele actieplannen. De betekenisschaal verloopt aldus: militaire functie, militaire kunde, krijgsplan, civiel actieplan gericht op belangrijke resultaten, actieplan om doelen te bereiken, doordacht plan en tot slot een wijze van aanpak. In die laatste betekenis is de zin ‘We gaan een andere strategie volgen” hetzelfde zeggen als

Lees meer...

Als men het woord strategisch hanteert, mogen we veronderstellen, dat het gaat om serieuze doelen en dito resultaten als uitkomst van een moeitevolle aanpak met een goede voorbereiding. Waarom anders dat woord gebruiken? Een spontane strategie is een contradictie in terminis. Opwellingen kunnen we geen doordacht plan noemen.Welaan, een goede voorbereiding is geboden, een goede voorbereiding is zoals de volkswijsheid zegt het halve werk.Ik noemde een artikel eerder die voorbereiding de

Lees meer...

Ik laat de militaire invulling van strategie achter ons en ga over naar het moderne gebruik van het begrip als een zorgvuldige keuze van de wijze waarop doelen worden gerealiseerd of liever gezegd resultaten worden behaald. Welke strategieën zijn er dan zoal? Om te beginnen zijn er talloze manieren om een doel te bereiken. Als het strategische plan een papieren stuk is, dan is de strategische aanpak de actie. Actie is aan de slag gaan of nog simpeler gesteld werk. Alle denkbare acties staan

Lees meer...

In tijd van zegge en schrijve een halve eeuw laat het bedrijfsbeleid 6 opeenvolgende onderwerpen zien, waarop het management zich richtte. Onderstaand zijn deze schematisch weergegeven in de periode 1950-2000. Ze hebben elk hun eigen aanduiding. De zevende gerichtheid staat te boek in dit decennium als strategisch ondernemen, waarbinnen zich maatschappelijk verantwoord ondernemen manifesteert, maar niet als nieuwe, opvolgende stijl. Ik leg uit aan het eind uit waarom ik dit stel. De stapeling

Lees meer...

Subcategorieën