Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Met open grenzen bedoelen we dat binnen de EU het binnenlands (EU)verkeer vrij is van paspoortvertoon, douanecontroles en andere tijdelijk oponthoud. Een grens geeft de afscheiding aan tussen het ene en het andere gebied. Het betekent nog wel dat je van Nederland naar België reist. Of van Nederland naar Duitsland. Maar als er geen borden staan die dit aangeven zou je niet eens direct weten dat je de grens overschreed.

In concreto betekent dit vrij verkeer van personen, maar niet van goederen of van snelheden of van wapens of drugs.

Mag ik met in Nederland verboden wapens van Antwerpen naar Rotterdam? Nee. Als ik de grens passeer, gaan er wel onzichtbare wetten gelden. En die verschillen nog wel eens tussen landen. In die zin zijn de grenzen helemaal niet open. Moet je die wetten kennen? Eigenlijk wel, maar in de praktijk loop je pas tegen het verschil op als de overtreding wordt geconstateerd. Wat ook geldt, is dat een grenspassant over geldige identiteitspapieren moet beschikken. Desgevraagd moet het paspoort of het rijbewijs of een ander officieel persoonscertificaat wel worden getoond. Voor EU-bewoners is dit de wet. Voor vluchtelingen niet. Velen raken onderweg hun papieren kwijt of hadden deze niet in de eerste plaats. Velen ontdoen zich juist van hun identiteitsbewijzen. Hierdoor ontstaat de vreemde situatie dat een EU-bewoner met een verblijfsstatus in de EU zich wel moet kunnen legitimeren, maar dat voor volstrekte vreemdelingen van buiten de EU die eis op voorhand niet geldt.

Men kan stellen dat we nog wel degelijk grenzen hebben die niet open zijn: onze buitengrenzen. Daar geldt dat vrije verkeer van personen niet. Vindt hier dus dan toch die douanecontrole plaats. Ja, op vliegvelden en op schepen. In treinen. Dat willen zeggen soms. Vaak worden grenzen illegaal overschreden. Zo heet het ook: illegaal, tegen de wet. Doen we de wet niet gestand in die gevallen? Nee, dikwijls niet. Op honderden plaatsen worden grenzen overgestoken, waar ze niet open zijn. Daarom spreken we ook van oversteken. Immers waar geen grenzen zijn valt er ook niets over te steken.

Nu zijn er behalve fysieke grenzen talloze andere ‘grenzen.’ Wetten noemde ik al. Zo zijn daar verder de taal, de gewoontes en de landscultuur in den brede. Kennen de vluchtelingen onze taal? Niet of nauwelijks. De meesten zijn wel Engels enigszins machtig of wat Frans. Kennen ze de gewoontes? Nee, geringe aantallen uitzonderingen daargelaten. Kennen ze de cultuur? Evenmin. De volgende vraag is: aanvaarden zij die wetten en die cultuur? In beginsel niet, totdat zij deze kunnen vergelijken met hoe zij zelf denken en in de wereld staan. De cultuur van het sociale vangnet zal snel worden geaccepteerd. De cultuur van de sharia kennen wij niet en wijzen wij ronduit af. Hoevele nieuwkomers zullen die aspecten van onze cultuur niet aanvaarden, die te maken hebben met de vrijheid van onderwijs, van pers, van meningsuiting of nog belangrijker de gelijkwaardigheid van vrouwen en de rechten van kinderen en inmiddels ook dieren.

 

Integratie

Integratie veronderstelt de aanvaarding van alles wat je in het nieuwe land ontmoet om er dan democratisch tegen in het geweer te komen als je het anders zou willen. Wat een deel van de Nederlanders laat horen, is dat zij onder integratie verstaan, dat we elkaar tegemoet moeten komen. Anders lukt het niet. Dat wil zeggen: we geven aan beide kanten toe. Maar wat als aan deze of gene zijden principiële verschillen aan de orde zijn of zaken zowel letterlijk als figuurlijk heilig zijn verklaard? Kortom, we kunnen wel spreken van open grenzen in fysisch opzicht, maar allesbehalve over open grenzen als het gaat om levensvisie, normen en waarden in de samenleving, waaronder het uiterst belangrijke verschil in de plek die wetenschap inneemt, of de logica, of het rationalisme en alles wat daaruit voortvloeit. Ik zou van onze regering graag horen wat ik, om elkaar te ontmoeten, zou dienen in te leveren van die deels fundamentele, deels essentiële kenmerken van deze samenleving. Het lijkt mij gezien de ontwikkelingen een reële vraag. De wet zegt daar immers niets over. Ik wil graag van te voren weten waaraan ik mij te houden heb en welke wetsdelen of waarden niet meer gelden. Ben ook benieuwd naar verwoordingen dienaangaande in partijprogramma’s betreffende concrete stappen opzij of achteruit.

Interessante artikelen

“God en oerknal zijn niet in tegenspraak”, heeft paus Franciscus in een speech voor de wetenschappelijke academie van het Vaticaan laten weten. Dit lijkt mij op het eerste gezicht een revolutionaire u