Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Met verve komt een deel van de Nederlandse burgerij op voor de normen en waarden van de Nederlandse rechtsstaat. In deze tijden van een toestroom van buitenlanders verdedigen die burgers terecht het recht op asiel voor vluchtelingen. Dat is een universele afspraak. Ook staan zij pal voor de vrijheid van meningsuiting. Zelfs al vallen sommige van die uitingen buiten die normen. Dat is geen universele afspraak. In menig land mag mogen burgers helemaal niet alles zeggen.

In de krant betoogde een ingezonden opinieschrijver, dat onder die vrijheid van meningsuiting ook het pro-IS-demonstreren valt. Strikt genomen heeft de auteur gelijk, maar toch wat knarst hier?

Een ander deel van onze burgerij fronst de wenkbrauwen. Universele afspraak of niet, er zit toch wel ergens een grens aan het aantal vluchtelingen dat je kunt verstouwen. Het goede hart kan groot zijn, maar daarmee heb je nog geen werk voor die asielzoekers of woningen, wel veiligheid en eten, maar zeker geen vlotte integratie en vooral geen oer-Nederlands gevoel in de toekomst.

Voorstanders willen dat kinderen na vijf jaar verblijf hier niet meer het land kunnen worden uitgezet. Ben ik het volstrekt mee eens. Ik vind dat dit met kinderen na een half jaar al niet meer kan. Maar doorvoering van die 5-jaarswens als grens betekent ook dat de ouders van die kinderen een permanent verblijfsvergunning moeten krijgen. Het ene, terechte, gebaar lokt een impliciete consequentie uit.

Het is heel begrijpelijk dat nieuwkomers banden houden en voelen met hun land van herkomst. Vrijwel niemand kan zijn wortels geheel afsnijden. In hart en hoofd emigreren voorouders, ouders en de wieg mee. Geen bezwaar zegt die eerste groep, als men de waarden en normen van onze rechtsstaat maar respecteert.

Maar wat als men dat niet kan, omdat men een geheel andere cultuur van dertig jaar of langer meetorst. Of een godsdienst die er andere normen en waarden op nahoudt en deze ook onverbiddelijk afdwingt. Een andere rechtsnorm is dat we noch fysiek noch mentaal pijnlijke dwang mogen uitoefenen.

Het dubbele paspoort gaat niet werken beweert dat andere deel. Je kunt wereldburger zijn en Nederlander tegelijk. Je hebt dus een Terra-paspoort en een bewijs van Nederlanderschap. Maar je kunt geen Turkse Nederlander zijn of Koerdische Nederlander. Want wat is dan Turks en wat is Nederlands aan die persoon?

We zien die clash nu actueel terug in de Turken die zweren bij Erdogan en hun oorspronkelijke landgenoten die wat meer afstand nemen van hun vader-moederland en het type leider en regeerbeleid.

Wat in Turkije aan confrontatie speelt, wordt hier geïmporteerd. En niet alleen tussen Turkse groeperingen. Als de botsing met Koerden toeneemt, zal ook het vuur tussen NederTurken en NederKoerden oplaaien. Wedden? En onder Syriërs tussen Neder-Sji’ieten en Neder-Soennieten. Dat kan geen verwondering wekken. 

Als de buren fiks ruzie hebben en elkaar naar het leven staan geef je of de buurman een tijdelijke slaapplek of de buurvrouw maar niet beiden onder jouw dak. Dat is common sense op huisniveau. Waarom denken we dan wel dat dit zou lukken op nationaal niveau waar het om tienduizenden en soms zelf miljoenen mensen gaat?

Je gaat toch ook niet Hamas-Palestijnen en orthodoxe Joden in één territorium ontvangen? Ook dit lijkt een universeel principe.

Universele waarden en afspraken daarover botsen met praktische samenlevingsmomenten. Het is te verwachten dat Turken met onze nationaliteit zullen zeggen, dat als wij hen zien als Nederlanders, vallend onder onze waarden, zij zullen claimen dat zij als Nederlanders ook vinden dat wij onder hun normen moeten vallen. Het meeste stemmen geldig gaat gewoonweg niet op. In beide gevallen is er dan immers sprake van Nederlandse normen.

Zwaktebod

Tolerantie is één van die Nederlandse waarden. Maar tolerantie ten opzichte van intolerantie is een zwaktebod, omdat tolerantie en intolerantie niet alleen twee tegengestelde waarden zijn, maar ook voortkomen uit twee uiteenlopende karaktertrekken en cultuurinvloeden. Het zit net niet in de genen, maar het scheelt niet veel.

Oud-minister Donner zei ooit, dat als anti-democraten via het democratisch systeem een meerderheid zouden behalen en vanuit die meerderheidspositie de democratie zouden afschaffen, dit een legitieme consequentie van diezelfde rechtsstaat en democratie zou zijn. Onze grondwet zou als het ware tegen zijn eigen regels opbotsen en met zichzelf in de knoop geraken.

Nederland wijst die confrontatie tussen de Turkse partijen alhier af en wil ook dat Erdogan zijn invloed op deze situatie neutraliseert. Onze minister-president gaat tijdens internationale bijeenkomsten van politici dat gesprek aan en idem dito onze minister van Buitenlandse Zaken.

Nederland is klein. Wie ziet ons staan? Onze duim houdt het gat in de dijk van het internationale krachtenspel niet dicht.

Ik zou onze regeringsleden deze vraag willen voorleggen: denkt u dat de invloed van Erdogan in Nederland even groot is als de invloed van Rutte in Turkije? Of dat het normen- en waardensysteem aan beide zijden hetzelfde is. Zo ja, dan valt er misschien te praten. Zo nee, dat speelt de één met wit en de ander zelfs zonder stukken.

Interessante artikelen

De NRC-columnisten zijn buitengewoon goede adviseurs als het om grote onderwerpen gaat. Ik kan niets anders zeggen. In andere kranten verschijnen ook prima columns, maar die kan ik niet aanhalen. Ik h


We moeten af van de fossiele brandstoffen. Fossiel betekent versteend. Zo bezien zijn kolen fossiel, olie en aardgas nog niet. Kan, maar we moeten fossiel blijkbaar een ruimere betekenis toekennen en