Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Regeren door het volk voor het volk. Dat is de oorspronkelijke bedoeling van democratie. Omdat je niet met 10 of 17 miljoen of 1 milljard mensen tegelijk leiding kunt geven aan de volkswil ligt een representatieve groepering uit dat volk voor de hand om leiding te geven aan de nationale besluitvorming en uitvoering.

In beginsel is een regering als leidende representatie dus dienstbaar. Niet imperatief. En al helemaal niet dictatoriaal.

In een democratie worden die vertegenwoordigers gekozen door het volk. Gegeven de vraagstukken die spelen dienen dit mensen te zijn met uiteenlopende kennis van zaken en eenmaal regerend met een gemeenschappeljike wijze van aanpak. Die aanpak stoelt op consensus en deze wordt het beste vertegenwoordigd door feiten en logica.

Het volk is het zeker niet over alles eens. Dus is het de taak van de regering de kiezers te informeren over de feitelijkheid van de verschillende perspectieven. Als het volk al uit partijen bestaat met uiteenlopende visies en meningen, dan moet de regering des te meer met één mond praten en niet uit partijvertegenwoordigers bestaan. Dat schiet niet op. Een regering en de beide Kamers moeten derhalve geen representatie zijn van politieke onenigheid in de samenleving. Krijgt men het volk niet overtuigd, dan moet er worden gestemd en dan geldt dat een meerderheid van stemmen de doorslag geeft.

Feiten en logica zijn ook de hoofdbestanddelen van de verschillende ministeries. Niet elke volksvertegenwoordiger heeft alle kennis in huis en dus bestaat de regering uit ministeriële leiders die deskundig zijn op het terrein van hun ministerie. Uiteraard bijgestaan door ambtelijke deskundigen. Zij dienen partij- en politiekloos te zijn.

Politiek geharrewar laat altijd ruzie en onenigheid zien over feiten en logische besluiten. Daarom zijn politiek en democratie niet verenigbaar. Politiek is een machtsgevecht tussen standpunten en de te volgen beleidsaanpak en wordt zeer vaak beslecht door een uitruil op basis van de wens samen aan de macht te blijven. Zo wordt dienstbaarheid omgezet in onderwerping en overheersing.

Eén groot actueel voorbeeld. De EU wil meer geld. De vertegenwoordigers in Brussel zijn a) niet democratisch gekozen, b) vaak niet deskundig en c) vertegenwoordigen de meest uiteenlopende belangengroepen uit ook nog eens sterk verschillen culturen. De Nederlanders zijn in overwegende mate tegen de spilzucht van Brussel. De regering dient nu dit standpunt in te nemen richting Brussel. Tegelijk worden de consequenties op alle ministeries nagelopen op feiten en consequenties. Is het standpunt onverstandig, dan moet het volk worden overtuigd en de feiten krijgen voorgelegd. Lukt dit niet en blijft het volk bij zijn wens tot minder geld naar de EU, dan wordt die wens uitgevoerd. Democratie hoort een voortdurend referendum te zijn.

Interessante artikelen

Zo noemde premier Rutte de verdere opening van zaken rond het schrapppen van de dividendbelastng van 1,4 miljard euro voor buitenlandse bedrijven. Hij had ook kunnen zeggen ‘verkleining van de leugens


Menigmaal kunnen we lezen in onze vakschriften of in de aankondigingen van workshops en aanverwante eendaagse cursussen, dat communicatie toe is aan meer creativiteit. Niet altijd wordt duidelijk gema


De evolutieleer leert ons dat aanpassing doet overleven. Wie zich niet op tijd kan aanpassen legt het loodje. Het is een meedogenloos mechanisme, dat werkt als een natuurlijke selectie. Een onbewuste