Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Gasunie is geboren op 6 april 1963 in Kasteel Oud-Wassenaar. De wieg stond dus in een gegoede buurt, al zou het kind zijn peuterjaren doorbrengen in Scheveningen tot de verhuizing naar Groningen. De geboorteakte werd getekend door de toenmalige minister van EZ De Pous en vertegenwoordigers van Shell, Esso en de Staatsmijnen. De draagtijd was gelijk aan die van een mens, ongeveer negen maanden, want Gasunie werd geconcipieerd op basis van de Nota inzake het aardgas, die minister De Pous op 11 juli 1962 het licht deed zien. Dat was drie jaar na de ontdekking van het Slochteren-gasveld.

Die Nota legde de voornaamste punten van het aardgasbeleid neer.Uitgangspunten die tot vandaag de dag hun uitwerking hebben.

Allereerst werd het marktwaardebeginsel geïntroduceerd. De prijs van aardgas voor de verschillende gebruikers werd gerelateerd aan de prijs van geschikte alternatieve brandstoffen, voornamelijk olieproducten. Verbruikers zouden zo niet meer of minder betalen dan voor het meest voordelige alternatief. Door de prijs op deze manier te bepalen en dus niet uit te gaan van de lage productiekosten vanuit het Groningenveld , zou de opbrengst voor de Staat en de aandeelhouders van de NAM (Nederlandse Aardollie Maatschappij) maximaal zijn. Deze wijze van beprijzing maakte furore, want zij werd door vele landen in West-Europa overgenomen. Nederland maakte dus school met deze maatstaf voor de aardgaseconomie. Die prijskoppeling komt ook heden ten dage nog voor.

Ten tweede was het beleid erop gericht dat de exploitatie van het gasveld een zaak van particulier initiatief zou blijven, terwijl het tempo waarmee het gas uit de grond werd gehaald een zaak van de overheid zou zijn. De planning van exploratie en productie zowel als de afzet diende ter goedkeuring aan de minister van EZ te worden voorgelegd. Hierdoor kon de regering sturing geven aan de productie en de reservepositie ofte wel het uitputtingsbeleid. Strikt genomen gebeurt dit ook nu nog. De NAM zou zorgdragen voor de Groningse gasproductie. Gasunie en NAM/Gas Export zouden worden opgericht om de gasafzet en het transport naar binnen- en buitenland te verzorgen en te coordineren in overeenstemming met dat uitputtingsbeleid. Het was het begin van een public-privatepartnership met gevolgen voor de Nederlandse economie en de nationale welvaart waarmee weinig andere afspraken zich konden meten. En helemaal na de latere oliecrises met hun prijsverhogende effecten in dde jaren ’70.

Het parlement keurde de Aardgasnota zonder al teveel debat goed. Sommige Kamerleden drongen aan op de vestiging van Gasunie in Groningen. Een ander vreesde bodemverzakkingen in de Groningse regio!

Pikant detail. De Arabische oliesjeiks hebben zonder het zelf te weten invloed gehad op de gekozen constructie van wat we later het Gasgebouw zijn gaan noemen. Van meet af aan kende het Nederlandse aardgas derhalve een internationale politieke context. Waarover later meer (pm).

Interessante artikelen

Een vreedzame wereld willen we allemaal, maar is dit wel zo? Aan welke voorwaarden zou die samenleving moeten voldoen? Als we de afschuwelijke gebeurtenissen in Spanje deze keer als uitgangspunt nemen


Verloren miljarden in Griekse cultuur: een communicatiecultuur voorbeeld

Een tweetal dagen terug schreef ik over het zware, langdurige werk om de cultuur te veranderen van een organisatie of een heel