Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Brown is behalve een makkelijk leesbare schrijver en een goede plotbedenker vooral ook slim. Zijn onderwerpen richten zich op mysteries en feiten, die weliswaar geromantiseerd of gedramatiseerd grotendeels historisch zijn na te gaan en wat betreft locaties veelal te bezoeken. In Inferno, zijn jongste laptopvrucht, neemt hij als thema de overbevolking. Een enorm probleem waarvan we massaal wegkijken. Lees rustig door, ik verklap niets van de plot.

Op pagina 106 van de Nederlandse versie toont hij een grafiek met een steil oplopende piek, die de exponentiële groei van de wereldbevolking aangeeft. Van amper 500 miljoen aardbewoners rond 1000 na Chr. naar 7 miljard nu. Dat klinkt nog lang. 6,5 miljard mensen over een tijdsspanne van 1000 jaar. Maar schijnt bedriegt. Allereerst is een millennium helemaal niet lang, maar wat vooral het haar zou moeten doen rijzen, is dat we moeten bedenken dat die steile piek in nog geen 200 jaar is verrezen.We groeien als kool, wat heet!

Uitgaande van de huidige situatie leven er op aarde in 2050 circa 9 miljard mensen. Denk niet, ach van 7 miljard naar 9 miljard, wat zal het? Twee miljard erbij. We hebben er al veel en dan wordt het nog wat drukker. So what? Het is desastreus. Stel, we halen die 9 miljard in 2050. Bij een groei van het aantal mensen met 2% per jaar neemt de wereldbevolking toe met 70% in 35 jaar en dat komt door cumulatie (2% over steeds meer mensen) neer op een verdubbeling elke 35 jaar. 2085, 2120, 2155 en 2190 zijn vier stappen. Dat wordt dus: 9 miljard wordt 18, 36, 72 en tot slot 144 miljard mensen rond 2200. Als uw jonge kinderen zou hebben die circa 80 jaar oud worden maken zij die groei mee van 9 milljard naar 36 miljard en uw kleinkinderen naar 72 miljard. Dat is onvoorstelbaar. Dat gebeurt niet, reageren dikwijls mensen met wie ik het hier over heb. O nee, wie of wat houdt ons dan tegen?

Als veel suiker slecht is voor mensen en we ontdekken dit, vinden we dat Coca Cola en Red Bull hun verantwoordelijkheid moeten nemen en suikervrije dranken moeten gaan produceren. Hun license to operate op de oude toer vervalt. Als de samenleving en de industrie teveel CO2 emitteren en mogelijk een broeikaseffect veroorzaken, nemen we maatregelen, zelfs tot op het niveau dat de hele bestaande productieprocessen en het gebruik van fossiele brandstoffen moeten worden teruggebracht en liefst in hoog tempo. Maar wie handelt er en wie neemt het voortouw als het de ongebreidelde toename van de mensheid aangaat. Geen regering die ik er over hoor. Hoewel de Chinezen een tekenende poging ondernemen.

Als wat ter wereld dan ook eenzelfde exponentiële groei zou vertonen, zouden we diep gealarmeerd reageren. Neem poolijs, temperatuur, bacteriën, ratten of criminelen, ik noem maar wat. Nu we het zelf zijn, verschijnen alleen maar sussende artikelen. Een interessant gegeven vanuit zowel psychologisch als communicatief oogpunt.

Laat u evenmin in de luren leggen door berichten als ‘maar de Nederlandse bevolking krimpt en dat zien we ook in andere landen. Wij hier zitten onder vervangingswaarde.' Kan zijn, maar dat betreft dan een volk van circa 17 miljoen inwoners. In Nigeria bijvoorbeeld, waar meer dan een half milljard mensen wonen, ligt de groei ruim boven de 2%. U kunt zelf de andere grote bevolkingslanden checken op hun bevolkingsgroei. Het zijn juist landen met een grote bevolking waar de groei hoger ligt dan de vervangingswaarde.

 Laat u niet in de luren leggen door berichten als ‘maar indien de welvaart in landen stijgt, neemt het kindertal per gezin af.’ Moge zo zijn, maar hoe moet de welvaart stijgen in nu nog grotendeels arme landen met veel mensen, waar er nog enige honderden miljoenen bij komen binnen 1 of 2 generaties. En moeten wij ze helpen of kunnen we dit zelfs ook maar bij die productiegroei ter wille van welvaartsgroei, terwijl we zelf in aantal krimpen.

 Bovendien kan die welvaart alleen maar stijgen als we meer produceren en als we meer produceren kan het alleen maar in de komende decennia via een vooral massale inzet van fossiele brandstoffen met alle effecten van dien en liefst nog bijkomende bronnen. Als we echt naar de problemen kijken, is de noodzaak om in hoog tempo schone, maar vooral ook uitbundig aanwezige energie in te zetten eerder noodwendig vanwege de bevolkingsgroei (meer welvaart = minder kinderen) , dan vanwege de opwarming van de aarde, want die kan nog wel 100 of 200 duren, becijferen we thans.

 Tot slot: als beide zaken, mensentoename en opwarming, tegelijk spelen, is de behoefte aan energie nog veel groter. En om ons tot Nederland te beperken: we willen hier geen kernenergie, geen onshore windmolens, geen kolen en olie voor elektriciteitsopwekking, geen schaliegas en het aardgas zit op de schaal die we nu hanteren in eigen land en in de export over 20 jaar behoorlijk doorheen. Dus.....?

 

 

 

 

Interessante artikelen

Eerder schreef ik op deze site, dat het gezegde “een beeld zegt meer dan 1000 woorden” een mythe is. Een beeld zonder tekst of toelichting leidt alleen tot pure interpretatie bij de ontvanger. Hiermee


Het politieke debat in Nederland gaat in aanloop naar de verkiezingen o.a. over de bestrijding van de werkeloosheid. Een half miljoen mensen zoeken een baan. Investeren is het adagium bij de meeste pa