Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vanuit Turkse overheidskringen in Nederland kwam een oproep om beledigingen aan het adres van de Turkse president te melden. Hierover kan van alles en nog wat worden gezegd, maar voor mij blijkt er één gegeven klinkklaar uit deze daad: integratie en vooral de culturele vermenging vormen een duvels lastig karwei. Nederlanders van Turkse afkomst aanvaarden de Nederlandse wetgeving niet. Dit geldt voor veel meer mensen met de Nederlandse nationaliteit en afkomstig uit andere landen en culturen. Orthodoxe moslims stellen hun geloof boven de wet. Zij en weer anderen van buitenlandse afkomst erkennen de gelijkwaardigheid en berechtiging van vrouwen niet. Zij zweren bij hún normen en waarden.

Daar is niets op tegen, maar ik vind dat als je het Nederlanderschap aanvraagt en krijgt, je impliciet de rechten en regels dient te accepteren. Je hoeft deze niet onvoorwaardelijk te aanvaarden. Zodra iemand het Nederlanderschap verkrijgt, staat het hem of haar immers vrij tegen alles en nog wat protest aan te tekenen. Maar in aanleg geldt de rechtsstaat zoals Nederland die voorstaat.

Als elke groep van inwoner met een andere culturele achtergrond en andere waarden, doorgaans gebaseerd op een geloof, wat per definitie de discussie moeilijk maakt, een stukje ‘eigen’ recht claimt, dan wordt onze cultuur enerzijds een lappendeken en anderzijds uitgehold.

Die lappendeken heeft nog zo zijn charme, maar als het om fundamentele verschillen gaat, wordt die cultuur een ratjetoe van gedrag, van normen en waarden en leidt zij tot conflicten. De aaarde als geheel van culturen toont dit voortdurend. Het veroorzaakt onenigheid, die niet kan worden gladgestreken, omdat het menigmaal om principiële kwesties gaat. Op het niveau van praktische alledaagse verschillen, zoals eet- en drinkgewoontes, gerechten, kleding, uitgaansvoorkeuren, kunnen we goed met elkaar overweg, alhoewel het dragen van een hoofddoek al vraagtekens oproept. Niet omdat het om een hoofddoek gaat –in de jaren ’50 deden vaderlandse vrouwen niet anders – wel omdat die hoofddoek een draagplicht kan vertegenwoordigen vanuit een degradatie van vrouwen. Ze wordt dan symbolisch voor onderdrukking en helemaal als dit om allesverhullende en gezichtsbedekkende gewaden gaat.

In Nederland betekent vrijheid eerst en vooral een vrijheid tot eigen keuzes en een vrijheid van eigen bestaan. Het vertegenwoordigt niet de vrijheid tot alle vormen van gedrag en opstellling. De rechtsstaat heeft ook zijn grenzen. Deze zijn weliswaar zeer ruim in de ogen van buitenlanders, maar ze zijn er wel degelijk.

Als mensen voor ons land kiezen omdat het land meer vrijheid en veiligheid en ook meer kansen op een leefbaar leven biedt, laten zij dan bedenken, dat die kenmerken en culturele uitingen onverbrekelijk aan elkaar zijn verbonden. Ons land is nog verre van perfect, maar aan macht en corruptie hebben we een grondige hekel, omdat het mensen kleineert en gevangen houdt en geen ruimte biedt aan wereld van weten. We zouden willen dat mensen van elders die cultuur ondersteunen, ook ter wille van hun eigen vrijheid en bewegings- en denkruimte. Wie dit niet inziet noch accepteert geeft eigenlijk te kennen hier zich niet thuis te voelen. In Nederland ben je in hoge mate vrij om te gaan en staan waar je wilt. In dit opzicht kent Nederland geen grenzen. Dit is een doordenker. Deze voorgaande zin geeft tevens aan hoe belangrijk het is om goed de taal te kennen. Want de taal leert eenieder aan welke woorden wij veel waarde hechten. Dit geldt ook voor deze zin: toon mij wat en hoe u communiceert en ik zal zeggen of ik u vertrouw.

Interessante artikelen

Andermaal hadden de EU-politici overleg met de Griekse regering in de persoon van Tsipras. Het ging er fel aan toe. In plaats dat de EU zei ‘en nu is het over, we blijven niet pingpongen’ kwam alsnog