Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De verwijten of beschuldigingen aangaande racistisch gedrag of uitlatingen gieren de jongste tijd door media en op straat alsof er een permanente onweersbui neerklettert. Ook het woord discriminatie toont een piek in het weerklimaat van onze samenleving.

Ik heb de indruk dat beide begrippen veel worden gebruikt door mensen, terwijl zij geen goed beeld hebben, laat staan een juiste definitie voor ogen van deze woorden.

Iemand van racisme betichten, die eigenlijk niet weet waarover hij of zij het heeft, is nutteloos. Vaak heeft de betichter er zelf ook geen strakke beschrijving van.

Anthropologen willen mensen nog wel eens verdelen in rassen op grond van uiterlijke of genetische kenmerken. Biologen hebben daarentegen al afscheid genomen van die categorisatie. Binnen de menselijke soort homo sapiens zijn er geen rassen. Om te beginnen heeft de mens als soort één gemeenschappelijke voorouder en ten tweede heeft er van meet af aan een wereldwijde voortplantingsvermenging plaatsgevonden.

 

Onderscheid maken mag en moet zelfs

Strikt genomen is het dus regelrechte onzin als mensen elkaar veroordelen of beschimpen en afwijzen vanwege racisme. Om redenen van genetische kenmerken slaat het ook al nergens op, want tot op heden kennen al die roeptoeters andermans genen niet. Blijft dus over elkaar negatief beoordelen of elkaar niet lusten op grond van uiterlijke kenmerken. Hier komt discriminatie in de pure beteknis om de hoek kijken.

Discrimineren betekent letterlijk onderscheid maken. Dit is een vermogen dat een wezenlijk onderdeel is van het gebruik van taal om een ander iets te kunnen duiden. We onderscheiden lammeren van leeuwen en dat is maar goed ook. Bomen van planten en een stap lager giftige paddestoelen van eetbare. Niemand zal een ander in dit opzicht van discriminatoir gedrag beschuldigen. Integendeel het wijst op kennis en ervaring. Ik zeg wel eens als iemand mij toevoegt, dat ik peren niet met appels moet vergelijken, dat dit maar de vraag is. Juist omdat ik dit doe, spreken we van peren of van appels binnen de categorie fruit. Hoe maak ik mijn kind anders duidelijk wat de stoep is en wat de rijweg? En wat te denken van goed en kwaad? En tig andere dingen.

 

Het gelijkwaardigheidsbeginsel

In de moderne tijd is het woord discriminatie verjuridiseert. Onderscheid maken mag niet als je onrechtmatig discriminatie toepast. Die onrechtmatigheid betreft dan een niet geoorloofde ongelijksheidsbehandeling. Voor de wet is elk mens gelijk aan een ander en dient dienovereenkomstig te worden beoordeeld en behandeld; artikel 1 van onze Grondwet.

Staan deze cruciale nuances al die schreeuwlelijkerds helder voor ogen? Dit lijkt mij niet.

Zij zetten zich ongrondwettelijk af tegen mensen om uiteenlopende redenen –vaak niet de beste – door een generaliserend kenmerk te noemen: die zwarten, die spleetogen, die brutale Amsterdammers, die achterlijke Feijenoorders, die blanke kolonisten, die stomme arbeiders, die walgelijke kapitalisten. Onterecht discrimineren in de huidige woordbetekenis is van alle tijden. Generaliseren evenzo. Daarom nog niet te rechtvaardigen, maar het is bepaald geen modernisme. De geschiedenis loopt er van over. Het is de mondiale verdediging of aanval vanuit het ego en de groep. Menigmaal uiten deze scheldgasten zich vooral ook om te laten zien bij wie ze horen of aan wier kant zij staan. Het zijn dan eigen partijzoekers, stamgasten. Verder onderzoek leert dan dat zij zich vaak zelf gediscrimineerd achten, dat zij wantrouwig zijn, een slechte ervaring hebben, fout zijn opgevoed, angstig zijn of willen provoceren. Voor zover ik weet is er geen gen voor en dus zijn we ironisch genoeg allemaal gelijk in dit opzicht. Opvoeding moet hier redding brengen.

Het helpt verder niet door vanuit een ander juridisch beginsel de vrijheid van meningsuiting zo ver op te rekken, dat verregaand beledigen weer wel mag. Als elke uiting een mening is, doen we alweer de semantiek geweld aan. Wanneer is beledigen discriminatoir en wanneer een grof standpunt? Of is slechts de ene daad strafbaar (haat zaaien, tot geweld aanzetten) en de andere niet (beledigen, voor alles en nog wat uitmaken)? Dan moeten we woorden en werkwoorden op goudschaaltjes wegen en zo werkt het niet in een ‘vrije’ samenleving.

 

Hoe krijg je het de wereld uit?

Ten eerste moeten we kinderen zo jong mogelijk vertrouwd maken met dat gelijkheidsbeginsel in onze Grondwet. Het is kennis die net zo belangrijk is als rekenen en taal. Ten tweede moeten we niet dagelijks een etiket op een uitspraak of handeling plakken, waarbij de begrippen te ruim en te makkelijk worden toegepast. Dus aan die Grondwet moet ook al vroeg een biologie-uur worden toegevoegd. En media moeten sensatie niet zien als nieuwswaardig en dan paraplubegrippen fout hanteren, waardoor het verkeerde vuur zich gevoed weet.

Interessante artikelen

Vier vormen om te komen tot beleidsaanpak in organisaties.

In onderstaand schema staan vier vormen van beleidsoverleg.

I. De top van de organisatie overlegt met de staven c.q. specialisten op basis