Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Met de groeiende kennis krijgen wij, gewone burgers, steeds meer te maken met lastige vraagstukken als het gaat om reeksen. De kwesties rond fases of in welk stadium bevindt zich iets is niet langer het ethische terrein van gespecialiseerde wetenschappers zoals filosofen, fysici of psychologen.

Ik geef u een onschuldig voorbeeld dat u allang kent om daarna in te gaan op reeksen die ons voor enorme discussies stellen en vrijwel dagelijks spelen.

Van bevrucht kikkerdril via het kikkervisje verloopt de wording van een kikker. We kunnen het in een goed geprepareerd aquarium met eigen ogen volgen. Maar wanneer is er nu sprake van een kikker? Helemaal aan het einde of al onderweg. We staan er niet bij stil. Het is een wordingsgebeuren.

Euthanasie

Ingewikkelder wordt zo’n proces, zo’n keten van stadia in geval van de wens tot euthanasie. Aanvankelijk werd de grens van gelegaliseerde toestemming gelegd bij de vaststelling van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Uitzichtloos betekent hier geen kans op een normaal leven op afzienbare tijd. Iemand moet ten dode zijn opgeschreven. Onbehandelbaar. Uitzicht op een paar dagen, een paar weken of zelfs enkele maanden leven wordt als uitzichtloos beschouwd. Maar wanneer het nog een jaar zou duren, kijken we er al anders tegenaan. Rekken we die periode verder op dan is filosofisch gezien iedereen ten dode opgeschreven vanaf zijn geboorte.

De bepaling van die fase krijgt versterking van een tweede voorwaarde, nl. ondraaglijk lijden. Maar wie bepaalt die ondraaglijkheid? Gaat het in bij de eerste pijnstoot of na een zeker tijdverloop van permanente pijn? En wie bepaalt dan weer die (on)draaglijkheid?

Bovendien geldt dit voor lichamelijke pijn of ook voor geestelijke pijn en wanneer is daar dan weer sprake van? Hier zien we dus zelfs twee reeksen die samen bepalen hoe we redeneren en handelen.

Abortus

Minstens zo’n lastige fasebepaling treedt op aangaande abortus? Wanneer moeten we een kind zien als kind? Direct na de geboorte, in het foetale stadium en na hoeveel weken dan of in de fase dat een spermatozoa op weg is naar de eicel? Over elk van die stadia valt iets te zeggen. Ik zal dit kortheidshalve niet doen. Er zijn boeiende visies op die verschillende mogelijkheden tot kiezen of aanwijzen.

Waardevolheid

Een andere reeks is die van intelligentie. Wanneer heeft iemand een hoog IQ en wanneer is iemand dom en wat mag men dan ten aanzien van die laatste persoon als iets ingrijpends beslissen?

Wanneer is er sprake van een waardevol iemand en wanneer is iemand meer of minder waardevol? Dat hangt van de situatie af waarin die waarde wordt bepaald door de nuttigheid van een mens. Maar we neigen ertoe iemand een levenlang een waarde-etiket op te plakken met alle gevolgen voor de persoon in kwestie. Dat iedereen van gelijke waarde is, wordt door die maatschappelijke etikettering eigenlijk teniet gedaan.

Herleving

Neem iemand die in coma ligt met de kans dat die patiënt hier niet meer uitkomt. Is deze dan levend of dood. Als alles met behulp van apparaten nog werkt, achten we een mens nog in leven. Maar als iemand hersendood is en het lijf alleen maar nog maar in leven wordt gehouden door adem- en bloedpompapparaten en verplegers die het doorliggen voorkomen, in hoeverre is er dan sprake van levensloosheid? En heeft iemand het recht op invriezen totdat de wereld knap genoeg is om de bestaande onmachtssituatie te repareren?

Nederlanderschap

Wanneer of in welk stadium is iemand een Nederlander in de reeks van fases? Allereerst als iemand hier is geboren en zijn Nederlanderschap behoudt. Ook als iemand een Nederlands paspoort krijgt. Als dit zijn status bepaalt, is elke buitenlander met een Nederlands paspoort Nederlander. Voor de wet ja, maar hoe zit het dan met de houder van twee paspoorten? En waarom spreken we dan van Turkse Nederlanders of Nederlandse Marokkanen en zo door 80 nationaliteiten die hier verblijven en paspoorten hebben heen? Hoe dan ook blijft iemands geboorteland dienst geboorteland. Maar blijkbaar verandert er wel iets in de identiteit voor zover het om de legale verblijfsstatus gaat. En de daaraan verbonden rechten en plichten. Dus nogmaals in welke stadium is iemand Nederlander? Gezien de lopende discussies en aversie tegen Nederlanders van buitenlandse afkomst is dit een complexe vraag. Des te meer als het om waarden normen gaat.

Bewustzijn

Tot slot nog een extra moeilijke reeks. Onze hersenen bevatten circa 100 miljard zenuwcellen. Bij hoeveel miljard cellen dan wel atomen in zenuwcellen is er sprake van hersenen die bewustzijn hebben? Wanneer kan een levend wezen denken, reflecteren en zich hiervan bewust zijn? Dieren hebben geheugen. Ze hebben ook instinct. Ze zijn zich van elkaar bewust en soms ook van zichzelf.

Als we het aantal hersencellen drastisch terugbrengen heeft dan ook één hersencel bewustzijn of zelfs één atoom in die hersenen? Of begint dat bewustzijn pas bij een zekere hoeveelheid specifiek samenwerkende cellen of atomen?

De reeks kan zover worden teruggevolgd dat men zou kunnen veronderstellen dat elk atoom bewustzijn heeft en daarmee dat de hele kosmos één geheel is.

Althans dat er een vorm van atoomcontact is door het hele heelal heen. Dit raakt de kwantum mechanica en daarmee geheel nieuwe kennis, die enorme kwesties voor ons doet opdoemen. Het is maar dat u zich hiervan bewust bent.

 

We zien het probleem als tijd en beweging gelijktijdig optreden. Aangezien alles wat is tegelijk ook beweegt en soms heet dat leven, moeten we beide factoren tegelijk in ogenschouw nemen. Dat nu is sinds het Onzekerheidsprincipe van Heisenberg (te googlen) vooralsnog onmogelijk gebleken als kennisneming en vaststelling van de werkelijkheid. Slik. Er staat ons nog wat te wachten aan ethische puzzels.

Interessante artikelen

Een strategische aanpak kenmerkt zich door een handelwijze, waarbij een gegeven doel wordt gesteld en bereikt door een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Nadenkendheid, doelbewustheid en doelm


Trouw en Nieuwsuur verdienen comlimenten voor hun zoekwerk naar de hulpgoederen voor Syrische, zogenaamde gematigde groeperingen. Terwijl in Nederland in diverse sectoren dringend behoefte is aan meer


Zij die mij kennen, weten dat ik veel ontleen aan natuurkunde en mij niet louter baseer of richt op de gedragswetenschappen. Deze laatste vertellen veel over het menselijke gedrag (individueel), de ge