Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

 Met temperaturen rond 30 º Celsius hier en tot ruim boven de 40 in Spanje en Portugal beleven wij een hittegolf in Europa. Die hadden we vroeger ook. De discussie rond klimaatopwarming maakt dat we ons afvragen of hiermee ook een verband bestaat. Zo werkt ons brein. Het is prikkelend te bedenken, dat we een halve eeuw geleden hier eigenlijk nog geen notie van hadden.

De meningen zijn zwaar verdeeld. Veel deskundige wetenschappers zijn het eens dat de historische weergegevens wijzen op een toenemende temperatuur door de jaren heen. Dat kan een tijdelijke piek zijn, maar toch. Het stolpeffect van CO² en bijkomende stoffen is eveneens een feit en dus wordt onze levensstijl met grote hoeveelheden emissie mede schuldig geacht. In dat geval is die opwarming op menselijke schaal structureel: de aarde kan de zonnewarmte minder goed kwijt. Als nu ook nog - in ieder geval ook weer in deze tijdsperiode – de gemiddelde jaarlijkse temperatuur over de afgelopen paar decennia met 2 tot 3º is gestegen, dan is dit weer een gegeven dat sterk duidt op een opwarming. Voor korte of langere duur, dat maakt dan niet uit. De gevolgen zijn evident. Een groot gevolg is toenemende verwoestijning en zeewaterstijging. Een minder groot, maar wel levensbedreigend gevolg is de kans op omvangrijke bosbranden. En dat is maar één van de direct merkbare resultaten. Tegenstanders van de klimaatopwarming zijn er in twee soorten. Zij die de hele opwarming ontkennen en zij die de menselijke oorzaak of schuld door onze CO²-emissie naar de maan verwijzen. Die houding lijkt ij slechts een kwestie van tijd.

We zullen ons links of rechtsom moeten beschermen. Of we nu de menselijke rol als overlopende druppel betitelen of een natuurlijke samenloop van omstandigheden, dat is in eerste instantie niet doorslaggevend voor ons handelen. Als we de natuurlijke oorzaak aanwijzen hebben we geen reden om milieumaatregelen dan maar te veronachtzamen. Als we toch in het geweer moeten komen, kunnen we die milieukwestie bij wijze van spreken en passant in ons handelen meenemen. De fossiele brandstoffen raken in dit tempo van gebruik binnen 100 jaar vrijwel op, tenzij we nog meer met name kwetsbare natuurgebieden ruïneren. Met meer duurzaam energieverbruik klaren we bovendien de lucht en als bron van zuurstof werken we aan de kwaliteit van onze eerste levensvoorziening en tevens schoon en zoet water als tweede. Zo bezien, wat let ons. Nemen we ook de onafwendbare economie nog mee, dan brengt een en ander ons veel werk met zeer nuttige effecten. Het is dan geen eenzijdig economisch voordeel: elk land heeft zijn eigen milieubesognes en klimaatproblemen. We gaan bovendien aan de slag met vormen van energie en warmte die we en alles wat ons aan leven voorging sinds oudsher kennen: de zon. Met als bijzondere bijkomstigheid en reden tot erkentelijkheid, dat de levende natuur en eigenlijk alles op aarde vooral bestaat uit zwaardere elementen, die nota bene afkomstig zijn van sterren, die zelf eerder het loodje legden. We bestaan hoofdzakelijk uit sterrenas.

Stephen Hawking is één van onze verstgaande denkers. Hij laat ons weten, dat hij denkt dat de mensheid binnen enkele eeuwen de aarde moet hebben verruild voor een andere woonplaats. Hij gelooft dus niet, dat we het redden en dat we bij machte zijn om op tijd het klimaatakkoord uit te voeren en onder een opwarming van 3º te blijven, als het al met name onze emissiegedrag zou zijn dat de hoofdrol speelt. En als dit vervolgens ook voldoende zou zijn en binnen redelijke tijd tot een warmtestop zou leiden. Wat voor hem blijkbaar scherp en beredeneerbaar voor ogen staat, is voor mij - en naar ik aanneem ook voor velen van u – nog slechts een voorstelling van mogelijkheden. Maar we kunnen zijn redenering wel volgen en dat verlaat ons brein niet meer. Dat is nog eens wat anders dan nepnieuws.

Bij zo’n verhuizing valt de Ark van Noach in het niet en is bovendien mensvriendelijker. De hele mensheid komt in aanmerking en niet één familie. Als we dit ten minste met elkaar kunnen afspreken. Rest nog de vraag welke dieren we (kunnen) meenemen. In dit vooruitzicht krijgt Hemelvaart een geheel andere betekenis.

Interessante artikelen

Voetbalinterviews kunnen we afdoen als entertainment. Helaas, waren ze dit nog maar een beetje. De inhoud is echter dikwijls zo zouteloos dat je er nog geen suikerkorrel mee kunt bestrooien.

Ik geef


Nadat ik een jaar geleden schreef, dat de afwachtende houding (communicatief) van de wereld voor al Assad, een vrijbrief inhield om nog even door te gaan met het bevechten van opstandelingen en revolu


Het begrip van de vrije wil houdt filosofen al eeuwenlang en wetenschappers als psychologen en neurologen al 100 jaar of daaromtrent bezig. Het onderwerp is nauw verbonden met fenomenen als bewustzijn