Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De energie- communicatierevolutie en biofotonen; twee verwijzingen naar de relatie tussen natuurkunde en communicatie, maar nu ook in de directe praktijk. Voor wie mijn boek Verbonden Ietsigheid aanschafte en las geen nieuws.

In het NRC van 9 september, bijlage Ode voor intelligente optimisten: Jeremy Rifkin, econoom, energiedeskundige en adviseur EU (o.a) predikt in zijn nieuwste boek de komst van de Derde Industriële revolutie als combinatie van energie en communicatie. In dezelfde special staat een artikel over Johan Boswinkel, die met lichtgolven uit ons eigen lichaam ons lijf helpt ziektes en stoornissen te bestrijden (biofotonen).

Boswinkel geneest met behulp van licht. Citaat: "Als alle informatie die nodig is om de biochemische processen in het lichaam aan te sturen in het licht zit en als verstoringen in het licht biochemische processen verstoren en ziekten veroorzaken, dan moet het mogelijk zijn om het 'licht' te meten en de ziekten eruit te halen. Het 'gerepareerde' licht geef je vervolgens terug aan het lichaam. Als dat werkt heeft het enorme gevolgen."

Het klinkt als paranormaal en esoterisch, maar het is het allesbehalve, zo geven de resultaten van Boswinkels aanpak aan. De wetenschappelijke wereld, die terecht altijd sceptisch staat over dergelijke vindingen en beweringen, kan niet langer om de positieve uitkomsten heen en begint het scepticisme in te ruilen voor verifiërende studies.

Licht en leven zijn allang erkend als een volstrekt verbonden stel. De zwaardere elementen, waaruit mensen hoofdzakelijk bestaan, zoals waterstof, koolstof, zuurstof en stikstof, zijn afkomstig van sterren en met name wanneer deze aan het eind van hun bestaan komen en hun energie o.a. uitstoten in de vorm van deze (bio)chemische elementen. Mensen zijn opgebouwd uit sterrenas. Diezelfde sterren en zeer specifiek onze eigen zon, maakt leven mogelijk door ons van warmte en energie te voorzien. En wellicht niet alleen op aarde, maar ook ergens anders in het miljarden sterren tellende heelal. Prozaïsch gezegd: mensen hebben wat met licht. In die zin wekt het geen verwondering, dat ook therapeutische processen op basis van lichtbehandeling denkbaar zijn. Daar is niets esoterisch aan.

Rifkin betoogt in zijn boek, dat een nieuwe combinatie van energie en communicatie radicale veranderingen in de samenleving wereldwijd zal brengen. Ook hier een citaat: "Een nieuw energiestelsel kan ervoor zorgen, dat economische activiteiten onderling sterker verweven raken, dat de uitwisseling door energiehandel toeneemt en hechtere, inniger sociale banden mogelijk worden. De bijbehorende omwentelingen in communicatie vormen het instrument dat de dynamiek, die uit nieuwe energievormen voortvloeit, in de tijd zowel als in de ruimte in goede banen leidt."

Rifkin gaat, anders dan ik, nog niet zover dat hij aangeeft dat communicatie, zijnde de uitwisseling van informatie, in feite zelf een energetisch proces is, dat toegroeit naar zijn oorsprong. In Verbonden Ietsigheid staat een schema op pagina 190. De titel luidt: schema van de wederzijdse omzetbaarheid van materie, licht en energie. Het onderschrift stelt de vraag: Ligt in deze magische driehoek communicatie besloten? Wie de bijbehorende tekst heeft gelezen, weet dat deze vraag retorisch was. In hetzelfde boek staat op pagina 164 een ander schema 'van spierkracht naar geestkracht'. In de bovenste tijdblak, die de voor ons liggende fase aangeeft, staan drie duidingen: denkkracht, energiehandel, geestkrachttransacties als drie uitingen van een zelfde proces in gelijktijdigheid ofwel dezelfde fase. Als geestkrachttransacties mag u ook lezen: visie als zijnde de voornaamste geestelijke bezigheid nadat we informatieverwerking en kennisontwikkeling deels hebben gedelegeerd aan de computer. het hele schema laat zien hoe communicatie en energie verweven raken op een door mensen stuurbare schaal, waar dit voorheen, maar ongekend, al door de natuur zelf geschiedde.

Wie deze site wekelijks bijhoudt, zal vorige week het nieuwe kennisdelingsartikel zijn opgevallen, waarin ik dit schema ook ten tonele voer om aan te geven hoe mensen natuurlijkerwijze energie-efficient zijn. Wie denkt, dat ik al afwist van Rifkins nieuwe boek, voordat NRC de Ode-special publiceerde, nog deze opmerking. Het spierkracht-geestkrachtschema ontwikkelde ik al 25 jaar geleden. Het vormde één van de kernthema's in mijn Millenniumlezing voor Logeion (toen nog NGPR) in 2000 en ik heb het menigmaal naar voren gebracht tijdens mijn colleges aan de UvA in de afgelopen 10 jaar. Vanuit de communicatieve invalshoek werd deze toekomst derhalve al eerder beredeneerd dan vanuit de invalshoek van energie.

Interessante artikelen

Op 16 september 1965 is de eerst miljard m3 aardgas aan het Groningenveld onttrokken. Seismisch onderzoek was al in de jaren ’50 begonnen. In lijn met hun kernactiviteit zochten Shell en Exxon naar ol


De EU is een complex project. 28 landen, 28 zinnen.

Het is ooit opgezet om nieuwe onderlinge oorlogen te voorkomen: een vredesproject dus. Het is overgegaan op een handelsproject. Open grenzen voor d