Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Zijn dit de drie www’s  van 2012? Meer zicht op de waarheid door de kracht van het mondiale communicatienetwerk. Wat of wie kan zich nog verschuilen?  Werkelijkheid, omdat de waarheid het goede en het kwade zichtbaar maakt. Wijsheid, omdat dit binnen het domein van de intellectuele economie schaars goed is.

Brandhaarden en brandende kwesties laaien op, want macht en eigenbelang zijn onuitputtelijke, fossiele bronnen. Zij  komen voort uit ons wezen als biologische hoogtepunten in de evolutionaire gang van zaken. Die evolutie schrijdt voort en schept creaturen met een steeds grotere complexiteit. De menselijke hersenen en hun vermogen vormen, voor zover we kunnen nagaan, hiervan het verst gaande bewijs. Ze zijn evenwel niet opnieuw ontworpen en geen creatie ex nihilo. Ze zijn eerst en vooral een voortzetting van de eiwitten en enzymen met een structuur, gebaseerd op de receptuur van het dna, dat herleidbaar is tot basale stoffen, tot moleculen, tot basale energiestructuren.

Er komt geen energie bij en er verdwijnt geen energie. Energie is de ultieme eenheid in de totaliteit van haar bestaan.  De unificatie in essentie. Alles wat is, is er dankzij de overgang van de ene energievorm in de andere. De voedselketen is bij organismen zo’n proces van overgangen. We bestaan bij gratie van de dagelijkse daad, dat de ene helft de andere helft verorbert. Als ik een god was, zou ik dit ontwerp niet in mijn schoot willen hebben geworpen. Wie wil overleven en ook doorleven in zijn nazaten moet over voldoende energie beschikken. Dus over calorieën.  Anders dan bomen en planten kunnen de faunaten niet van de zon leven.  Zover hebben onze hersenen ons nog niet gebracht, maar we zijn op weg, lijkt het. Voorlopig moeten we ons of schuldig voelen. Of vegetariër worden. Of chemisch denken: een koe eet haar hele leven gras en is dus niets anders dan gemodificeerde flora.

Wie over voldoende energie wil beschikken, moet de sterkste, snelste, giftigste of slimste zijn. Mensen zijn vooral dit laatste en dankzij hun hersenen inmiddels ook de sterkste,  snelste, giftigste. Omdat in die evolutie veel energie is gaan zitten in onze bovenkamer. Waarom wij en niet andere dieren of eiken, zoeken we nog uit. Waar in het heelal veel nuttig aanwendbare energie, zoals in de zonnewarmte, verloren gaat in de uitwaaiering binnen de afkoelende kosmos, wordt een deel van die energie geconcentreerd in (an)organische voorkomens aangewend en gaat de entropie  (nuttigheidsverval, desorganisatie en afsterving) tegen. Wij zijn kinderen van de natuur als grote moeder, die in ons de eigen ondergang bevecht.

Wie in zijn eigen soort het meest ste is, leidt de troep of beheerst het gebied. Dat noemen we macht hebben. Dat geeft recht  op of de eerste keuze uit –want wie betwist het-   in beginsel  voedsel (persoonlijk voortleven) of alle vrouwtjes (soortvoortleving). Zie bunga, bunga,zie DSK, zie de Kennedy’s, zie dictators, alleenheersers, topcriminelen, podiumidolen. Het zijn meestal de mannen.  Het feit, dat vrouwen in zwangerschap hun energie moeten verdelen en vooral ook voor het nieuwe gebroed nodig hebben, maakt dat ze minder voortdurend inzetbaar zijn in die machtstrijd. Het heeft hen ook minder nietsontziend gemaakt, zorgzamer. Daarom zijn zij in iets anders ste, namelijk liefste.

Waarheid kent geen ste. Iets is niet het waarste, Werkelijkheid heeft ook geen ste. Iets is niet het werkelijkste. Wijsheid heeft wel die mogelijkheid: het wijste. Wijs is iemand die veel kennis heeft en die juist inzet, namelijk om niet ergens ste in te worden. Wijs is wis, hetgeen geweten wordt. Kennis komt voort uit het opdoen van informatie. Van anderen, van de natuur.  Door ondervinding.  In de concentratie van informatie schept de natuur kennis, om zich net als energie te ontdoen van het ten ondergaan aan haar slechte eigenschappen en het weglekken van het goede en nuttige. Uitwisseling van informatie, uitwisseling van kennis  zijn respectievelijk de meest elementaire en meest hoogstaande vormen van communicatie. Ons vak, onze beroepskeuze.

Zo bezien zijn wij allemaal Linkers. Ter overweging voor het nieuwe jaar.

Interessante artikelen

Afgezien van de persoonlijke woorden gericht tot zijn moeder en zijn overleden broer Friso zal de troonrede 2013 van Koning Willem Alexander vooral worden verbonden aan het woord participatiesamenlevi


De radiojournaliste meldde dat Koning Willem Alexander een blad had volgeschreven in het condoleanceregister inzake de ramp in Oekraïne. Dat klopte niet. Er stond op de bewuste pagina een tekst boven