Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Nederland is ontegenzeglijk één van de betere landen, als het gaat om primaire levensvoorzieningen als behuizing, voedsel en medische voorzieningen of een sociaal vangnet. Ook andere omstandigheden zijn verkieslijker dan elders op de wereld. In ieder geval in onze eigen ogen. Zaken zoals vrijheid van mening, van politieke keuze, van een geschakeerd nieuwsaanbod. Verder staat ons land hoog op de welvaartslijst als het inkomen per hoofd van de bevolking als graadmeter wordt gebruikt. En

Lees meer...

Mensen hebben een notie van het geheel en het deel. Filosofen breken het hoofd al eeuwen over de vraag wat werkelijkheid is. Moderne fysici voegen zich bij dit gezelschap. Communicatoren krijgen steeds meer te maken met imago’s en virtualiteiten. Met het geheel bedoelen wij het heelal of de verzameling van alle heelallen, voor wie de multiversum-theorie aanhangt. Gelovigen betitelen het als de schepping, de totale creatie van een almachtige god.Waar filosofen, wetenschappers en mensen in

Lees meer...

In de natuur doden dieren andere dieren in overwegende mate om eten te vergaren.  Gaan zij een keer zich te buiten, dan corrigeert de natuur door minder voedsel in de volgende periode, waardoor meer jachtdieren sterven of planten worden uitgeroeid en de balans zich kan herstellen, zoals we dit bijvoorbeeld kennen van sprinkhanenplagen.Behalve in geval van mensen. Dat komt door onze intelligentie welke dominantie veroorzaakt. Wij fokken door ondanks het gebrek aan voedsel. Wij doden ook

Lees meer...

De filosofen disucssiëren al eeuwen over de vraag: wat is werkelijkheid of de werkelijkheid? Moderne natuurkundigen vullen die discussie aan, omdat telkens weer blijkt dat de werkelijkheid anders in elkaar dan we tot dan toe dachten of liever gezegd ontdekten. Ontdekken is een beter woord, omdat dit het beeld oproept van een verborgen werkelijkheid, waarvan we geleidelijk aan de sluiers één voor één verwijderen. De werkelijkheid is bedekt, omdat wij eerst en vooral de werkelijkheid ontwaren

Lees meer...

Twee rechtszaken in Nederland hebben nu als onderwerp de vraag of de beklaagde bij zijn volle verstand was tijdens daden als neuroloog of chantage van Linda de Mol. De rechter zit nu voor de onmogelijke taak vast te stellen of de hersenen van de dader niet op een of andere manier beschadigd of verstoord waren tijdens hun activiteiten. Deskundigen spreken elkaar tegen. Niet over het feit, dat er een storing een rol kon spelen, maar over de vraag hoe je dit zonder twijfel vast kunt stellen

Lees meer...

De wereld kent grootschalige problemen als daar zijn honger, oorlogen, epidemische ziektes, armoede, ongeletterdheid, gebrek aan vrijheid en scholing. Deze rampzalige situaties bestaan al sinds de overgang van een nomadisch-agrarische wereldgemeenschap naar een urbane maatschappij. Grote drijfveren achter deze overgang waren de vooruitgang op technologisch gebied en de toename van bevolkingsaantallen. In de moderne wereld, gerekend vanaf de Verlichting tot aan heden, hebben alle kennis

Lees meer...

Subcategorieën