Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie kan worden gedefinieerd als de uitwisseling van informatie tussen mensen. Voor het vakgebied is dit het kader, waarbinnen overwegend gewerkt wordt. Uitwisseling van informatie tussen levende wezens, dus ook dieren, is evenzeer communicatie, maar komt praktisch niet veel aan bod. De ruimste definitie is uitwisseling van informatie. Dus ook communicatie tussen atomen, moleculen en andere anorganische eenheden. Dit vindt altijd en overal plaats en is een kernmerk van onze kosmos en dus ook veel ouder dan de menselijke varianten. Het is niets meer of minder dan de basis voor toenemende complexiteit. Aandacht hiervoor is passend en buitengewoon behulpzaam. Allereerst kunnen we veel leren van die materiële processen, maar in de tweede plaats zijn we beland in een wereld, waarin dit typecommunicatieverkeer steeds nadrukkelijker een rol gaat spelen in het door mensen benutte, interactieve informatieverkeer. We vergroten onder andere de rol van elektronische informatieuitwisseling in hoog tempo en laten ons helpen door het reageren van apparaten en technische processen op elkaar.

Bijgaande schaal met een oplopende intentie (kracht van impact) is een behulpzame richtinggever of positiebepaler, die verder gaat dan de contacten, waarin sprake is van bewuste informatie-uitwisseling en gedragsbeïnvloeding.

 afbeelding 1

Als we ons beperken tot het directe dagelijkse vakgebied is kennisneming van aanwezigheid een eerste sterke informatie. Hoewel de uitwisseling beperkt kan blijven tot louter waarneming, zal bijvoorbeeld de ontdekking van levende wezens op andere planeten ons wereldbeeld en onze positie en eigen waarde dienaangaande drastisch wijzigen en zonder wederzijds contact bij onszelf leiden tot ander gedrag en een nieuw denkraam. Via waardevrije informatie belanden we met meer intentie bij voorlichting. In geval van voorlichting willen we graag, dat de zender onze boodschap ontvangt, begrijpt en er iets mee doet. Dat maakt voorlichten nuttig.  Interactiviteit komt dan als volgende fase snel om de hoek kijken. De intenties tot contact en verder begrip nemen nog toe met public relations. Nu wordt de dialoog gezocht of ten minste een reactie, liefst positief. Een relatie is het minimale doel. Maar een positieve houding bij de ander evenzeer. Zo had het NGPR (voorloper Logeion) ooit als hoogste doel wederzijds begrip in de pr-omschrijving staan. Marketing communicatie richt zich met kracht op de analyse van de ontvangerspositie en het reactiegedrag. Aandrang, repetitie, voet tussen de deur: de ontvanger wordt niet snel 'vrij' gelaten. men laat de ontvanger pas los als er, zeker na herhaald aandringen, nog geen koopneiging ontstaat. Ook image marketing of merkmarketing pogen binnen te dringen in de geest van de ontvanger, hetgeen zeer intensieve vormen kent. Waar reclame op uit is, weet u: commerciële contacten of mentale impact. Propaganda kan worden getolereerd als er met verve voor een goede zaak wordt opgekomen, maar als er krachtdadige pogingen worden ondernomen om iemand koste wat het kost tot lid of aanhanger te maken zijn alom verwerpelijke zenderuitingen te ontwaren. Soms neigt propaganda naar hersenspoelling, dat als meest intensieve zendertoepassing in veel landen verboden is, maar in velerlei gedaantes toch regelmatig voorkomt.

Wat kunt u met deze schaal of oplopende reeks van communicatievormen met een toenemende intentie tot bereik, reactie en zelfs gedragsaanpassing? Allereerst is dit model bruikbaar voor ethische afwegingen en krachtbepaling van middelen. Als u in een gegeven positie een boodschap over het voetlicht moet brengen en doel en belang leiden tot een mate van krachtige aanpak, kunt u zich afvragen waar u zich op de schaal bevindt. En of dit nog verantwoord is. Als bijvoorbeeld de overheid nu echt wil dat mensen voorzichtig omgaan met vuurwerk en ten einde raad besluit om een campagne te starten (reclame) waarin beelden van afgeruke handen en verminkte gezichten de mensen moeten doen afschrikken of opschrikken, is er dan nog sprake van voorlichting of bevindt de communicatie zich dan inhoudelijk al op niveau 7 op de schaal van intensiteit. Gevaarlijk op weg naar naar de laatste tweede treden.

Al een regeringsleider de publiciteit bespeelt via tactieken van spin doctoring, waar op deze schaal moeten we dan de kracht en bedoeling van de boodschap (communicatie) en de politicus plaatsen? Waar ligt het echt beoogde communicatie-effect in geval van uitgekiend en sturend twitterverkeer door een bedrijf, zeker als dit over de band van derden gaat? U kunt het gebruik van de schaal toepassen wanneer uzelf wordt benaderd. Bij een gegeven boodschap of middelenkeuze van anderen kunt u deze positioneren op de schaal, waarmee u een gradueel gevoel kunt scheppen van de werkelijke intenties van de boodschapper. Voor pr-activiteiten geldt vooral dat communicatoren waakzaam moeten zijn voor uitingsvormen die zich qua impact en oogmerk aan de rechterzijde van de intentieschaal bevinden.

Interessante artikelen

Column in Dialoog (ledenblad van Logeion, voorloper Vereniging van Communicatie)
Je piepschuimt je borsten naar 38C, houdt je roklengte op spicy liespeil, zoekt nog drie kraaiende lijven en zie via enk


De techniek heeft de morele resultaten van oorlogsvoering dramatisch verslechterd. Meer dan ooit in de geschiedenis zijn in de moderne oorlogsvoering burgers in veel grotere aantallen slachtoffers dan


De Navo houdt oefeningen en stationeert in de Baltische Staten militairen om Rusland af te schrikken. Rusland fulmineert daartegen. Dat land van zijn kant verzamelde troepen aan de Oekraïense oostgren