Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Deze week leg ik u een eenvoudig schema voor, dat echter wel aangeeft hoe buitengewoon moeilijk het is om te communiceren ofwel om bij ontvangers het imago of oordeel te verbeteren en op niveau duurzaam te houden. In de linkerkolom staan de componenten van een organisatie, die publieksgroepen kunnen waarnemen. Deze gelden voor nagenoeg elk type organisatie, hetzij bedrijf, overheidsdiensten of verenigingen van welke aard ook. Dat binnenstaanders of buitenstaanders elk weer hun eigen reden hebben om meer of minder geïnteresseerd te zijn, weten we. Hier begint al de eerste hindernis tot het bereiken van doelgroepen tot op individueel niveau toe. Aandacht is veelal vluchtig.

 

In de middenkolom staan de componenten en situaties die men zoal kan tegenkomen van een organisatie. Aan de fysiek waarneembare of audiovisuele componenten voegen zich nu ook relatieve posities toe. Zoals het aanzien van de sector waartoe de organisatie behoort. Handelaren in tweedehands auto’s genieten een ander aanzien dan schooljuffrouwen, bankiers zijn in aanzien gedaald, huisartsen staan hoger. Aan het sectorale aanzien kan een organisatie wel iets verbeteren, maar het is een lange en kostbare weg en niet in je eentje af te leggen.

 In de rechterkolom staan die factoren die in gezamenlijkheid uitmaken hoe beeld- en oordeelsvorming bij individuen plaatsvindt. Hieraan sleutelen is een hels karwei. Aan de eerste drie factoren valt zo goed als niets te veranderen. In ieder geval niet door een individuele organisatie. Ingrijpen op de genetische bepaling is zelfs verboden. Bij factor vier, de opleiding, kan een organisatie een invloedrijke rol spelen, maar pas op latere leeftijd en dan zijn de zwaarste stempels al gezet. Bovendien geldt die invloed dan nog alleen voor die kleine groep individuen die de interne opleiding volgt.

De eigen positie van een individuele ontvanger en het eigenbelang bieden mogelijkheden tot benadering (informatie en dialoog), maar het inspelen op eigenbelang kent zijn grenzen en neigt snel naar manipulatie, waarmee deze benadering zeer kwetsbaar wordt of zelfs afwijsbaar.

Kennis en ervaring vormen hét geboortekanaal waarmee verandering van imago en oordeel kan worden ontsloten. Lastig maar doenbaar. Lastig omdat alle andere organisaties en gebeurtenissen tot kennismaking van dezelfde toegang gebruik maken. Het is niet aflatend dringen geblazen. Doenbaar omdat de menselijke behoefte aan informatie en nieuwsgierigheid vrijwel een ieder gegeven zijn. Ervaring is dan niets anders dan een repetitieve kennismaking, waardoor acceptatie en vertrouwen ontstaan. Anders gezegd: een organisatie moet een constant niveau van kwaliteit en persoonlijke gerichtheid aan de dag leggen. Liefst altijd en overal.

Van de zeven genoemde factoren staat dus één toegangsweg of aanpak in beginsel open. De linkerkolom geeft de onderwerpen die aan die kwaliteit en gerichtheid moeten voldoen. Een complex van componenten die om een gedisciplineerde cultuur vragen. In het midden komen daar de concurrentiefactoren bij. In de rechterkolom staan de - grotendeels -onveranderlijke hindernissen. Ga daar maar aan staan, collega Communicatoren. Communicatie kan alleen maar succesvol zijn als het zich bewust is van deze diepgaande realiteit. Wie kans ziet zijn bazen of opdrachtgevers hiervan te overtuigen, mag zich met recht een professional noemen.