Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Herhaaldelijk komen er voorbeelden voorbij van conflicten, waarin wantrouwen de boventoon voert. Nu is gezond wantrouwen in de wereld zoals deze is begrijpelijk. Journalisten halen menigmaal verborgen feiten en gegevens boven water dankzij hun vakmatig ingezette wantrouwen of ongeloof. Het wordt echter onwerkbaar en voor wederzijds begrip bedreigend als gezond wantrouwen omslaat in onredelijk wantrouwen. Twee voorbeelden

In het Groningse Grijpskerk is de NAM eigenaar van een ondergrondse opslagplaats van aardgas. Omwonende noorderlingen klagen over laagfrequent geluid. Sommige mensen lijden hier ernstig onder. De klagers zijn van mening dat de oorzaak moet worden gevonden in de installatie, die opslag en ontrekking van aardgas regelt. De NAM, hierop aangesproken, liet een onderzoek uitvoeren door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium naar de hinderlijke bromtonen. Uit dit onderzoek komt naar voren, dat er geen verband is tussen de klachten en de gasopslag. Het laboratorium ontdekte wel andere bronnen van laagfrequent geluid, zoals treinen, ventilatoren van boerderijen, vrachtwagens en ander verkeer. Betteke Globus uit Niehove, zoals het Dagblad van het Noorden meldt, één van de gedupeerden, laat in die krant weten: "Het is een grote teleurstelling. Maar we hielden wel rekening met deze uitkomst, want wie betaalt, bepaalt. En de NAM heeft hier hele grote belangen. Ze willen uitbreiden en wij hebben daar bezwaar tegen ingediend."

Deze reactie hooudt twee ongefundeerde beschuldigingen in. De eerste is: het onderzoek deugt niet. De NLR wordt dus slecht werk verweten. De tweede is: de NAM heeft de uitkomst gemanipuleerd. Als men van mening is, dat de betaler de uitkomst bepaalt, hadden de omwonenden zelf een onderzoek moeten laten instellen en betalen. Overigens zou dan hun redenering in omgekeerde richting ook weer gegolden hebben. Maar vooralsnog betalen de omwonende klagers geen second opinion onderzoek. Zou het zo zijn geweest, dat de overheid tot onderzoek was overgegaan en tot dezelfde conclusie als het NRL zijn gekomen, zou dan niet weer de reactie zijn geweest, dat overheid en NAM samen grote belangen hebben bij gasopslag? Dit speelt namelijk enigermate in voorbeeld 2.

Al geruime tijd fulmineren consumentenorganisaties tegen de in hun ogen te hoge hypotheekrente. Het verschil tussen het aanbod van de banken is klein en dus werd de veronderstelling geopperd, dat er mogelijk prijsafsafspraken aan de orde zouden zijn. De banken ontkenden dit en gaven enkele zeer controleerbare oorzaken voor het feit, dat de rentestand in Nederland hoger is dan in omringende landen, hetgeen voor die consumentenorganisaties de basis was voor hun aantijging. Die door de banken genoemde oorzaken werden niet aanvaard, maar ook niet weerlegd!! Sterker deze werden door andere geldexperts beaamd. Het gemor hield desondanks aan. Kamervragen volgden, want parlementariers zijn niet te beroerd om voor het volk op te komen, hoewel ook zij niets konden inbrengen tegen de oorzaak-argumenten van de banken. Dus moest de Nederlandse Mededingingsauthoriteit (NMa) er aan te pas komen. Hierop drongen zowel de consumentenorganisaties als politci aan.  De NMa stelde een onderzoek in en liet in de laatste week van mei weten, dat zij geen aanwijzingen hadden aangetroffen die de beschuldiging van prijsafspraken hard maakten. Boden de klagende organisaties en politici hun excuses aan? Allerminst. De organisaties lieten in de media weten 'verbijsterd' te zijn over de uitkomst. Anders gezegd: de NMa heeft zijn werk niet goed gedaan? Grond missende beschuldiging nummer 2 derhalve. Nu doet nota bene die authoriteit die de waakhondfunctie heeft en bepaald niet de indruk gaf op de hand van de banken te zijn (integendeel zelfs) en ook door de klagende partijen werd verzocht onderzoek te doen, een uitspraak, waarbij ze ook hun eigen vermoeden niet bewaarheid zien, wordt de uitslag niet geaccepteerd en houdt het moddersmijten aan. Verbijsterd? De uitkomst stond blijkbaar in de ogen van de verwijtende klagers al vast?

Als dit schering en inslag wordt, hebben onderzoeken geen zin meer als vooraf niet wordt toegegeven, dat men a) de onderzoekende partij kwalitatief adequaat acht en b) zich neerlegt bij de uitslag c.q. arbitrage. Er kan uit deze en vergelijkbare voorbeelden niet anders worden geconcludeerd, dat basaal vertrouwen niet meer bestaat en dat het fatsoensgedrag, waarbij beschuldigingen na gebleken loosheid worden omgezet in excuses, wegsmelt. Als grote partijen zich stampvoetend opstellen als waren het kleine kinderen die geen gelijk krijgen, dan stevenen we af op een armzalige samenleving. Ik kan het ook anders zeggen: eergevoel lijkt te gaan verdwijen als ons cultuurgedrag.

Nog een nabrander. Zes grote commerciële instituties in het noorden besluiten vier topsportclubs  in Groningen te ondersteunen. Zij betalen, maar staan de bij de sponsoring horende naamsvermelding op shirts af aan de stichting Energy Valley, welke laatste twee woorden als naam van een energieconcept ter verdere bekendheid op de shirts komt te staan. Let wel; de stichting betaalt niets. De bedrijven doen dit. Zo staat het ook onmiskenbaar duidelijk vermeld in het persbericht, ook al omdat men elk misverstand wilde voorkomen. Op de persconferentie is deze opzet nog eens vier duidelijk en met nadruk uitgelegd en naar voren gebracht. Een SP-statenlid in Friesland sloeg de plank dus geheel en al mis met verwijtende opmerkingen dat een stichting (met overheidsgeld o.a.) topsport ging sponsoren. De krant die zijn fulminatie noteerde, had het persbericht, vroeg niet om een reactie bij de stichting, maar drukte de onjuiste beschuldiging voluit af. Het statenlid, aangesproken op zijn fout, bood geen excuses aan. De krant maakte het nog bonter: "Ja, we hebben geen weerwoord gevraagd of uitleg bij de stichting. Ja, we hadden het persbericht. daar staat het duidelijk in,.......maar niet zo duidelijk dat ....? Nee, het was de schuld van de stichting die toch onvoldoende duidelijk was geweest. Gaat u nu rectificeren? Nee, dat had geen zin meer! Arme wereld.

Interessante artikelen

In dit artikel ga ik wat meer gedetailleerd in op de zienswijze en mening van de 151 door Edge-bevraagde wetenschappers, schrijvers, kunstenaars en andere beroepsbeoefenaren.  Eerst enige titels van h


Een jaar heeft 365 dagen of 8760 uur. Wie 75 jaar oud wordt, leeft al met al 657.000 uren. Mensen, die dit voor het eerst horen en het getal tot zich door laten dringen, schrikken bijna allen. Een men


Europese burgers moeten het recht krijgen om op Internet vergeten te worden. Dit kwam deze week naar voren in Brussel. Privacy staat haaks op de eeuwige openbaarheid van het permanente Internet-archie