Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De PvdA en ook andere partijen staan voor de humane plicht uitgeprocedeerde asielzoekers te eten geven, een slaapplaats te bieden en gelegenheid zich te verschonen. Geen fatsoenlijk mens zal het hiermee oneens kunnen zijn. Er is geen argument deze vluchtelingen van de honger of kou te laten omkomen. Verplaats uzelf eens in zo’n situatie of uw kinderen. Zo beschouwd overstijgt humaniteit het recht.

De VVD en een enkele andere partij of leden van andere partijen stellen zich op het standpunt, dat Nederland een wettelijke procedure kent, die eindigt met het recht al of niet verblijfsvergunning te krijgen.

Het recht en de humaniteit zijn niet verenigbaar. Gaat de humaniteit boven wettelijke en rechterlijke uitspraken? Naar verluidt kunnen de meesten van deze afgewezen asielzoekers niet worden uitgezet, omdat zij of geen papieren hebben, niet door hun geboorteland worden erkend of omdat terugkeerlanden eenvoudigweg niet meewerken. De betreffende asielzoekers kunnen niet en willen deels ook niet. Dit aanvaarden betekent in beginsel dat zij tot in lengte van jaren in Nederland zouden kunnen blijven, hetgeen uit dezelfde humanitaire overwegingen moet uitmonden in een pardon. In dit geval kan de hele procedure net zo goed overboord worden gezet. Nederland wordt dan bekend als een land waar je illegaal kunt zijn, toch kan of mag blijven en uiteindelijk definitief. Of nog ruimhartiger, een land zonder beletselen, de instuifnatie.

Het argument van de rechterflank van de politiek dat hiervan een aanzuigende werking zou uitgaan wordt door de hand-over-het-hart strijkers als niet realistisch afgewezen. Zou Nederland een compromisloze houding hebben –afgewezen is afgewezen en alles in werking stellen om terugkeer vol elkaar te krijgen- zou dit dan een aanzuigende werking hebben? Dat lijkt niet aannemelijk. Zo ontstaat de situatie dat twee tegengestelde beleidslijnen tot hetzelfde resultaat zouden leiden, namelijk geen plus- of min zuigwerking. Dit is niet aannemelijk.

Gesteld nu dat de bed, brood en bad formule wordt toegepast? Hoe lang dan? Zoals boven aangegeven kan dit niet tot in lengte van jaren. Deze mensen willen afgezien van de 3B’s ook inkomen, werk, de mogelijkheid tot ontplooiing, een toekomst voor hun kinderen en deze op hun beurt voor hun kinderen. BBB wordt dan opgewaardeerd tot AA-status: altijd alles.

Tenzij Nederland nog rijker en welvarender wordt en dus economisch blijft groeien, verdunt de kans op werk en worden we als geheel land gemiddeld per inwoner armer als jaar in jaar uit sloebers of gelukszoekers blijven toestromen. Nu wil het geval dat juist ook op de linkerflank in de Nederlandse politiek deze niet-aflatende economische groei wordt afgewezen om milieu, uitputtings- en klimaatredenen. De twee ontwikkelingen samenvoegend leiden tot een mogelijke conclusie (vooropgesteld dat mijn premisses juist zijn) dat deze toestroom van asielzoekers alleen is vol te houden als Nederland (en ook andere landen in de EU) de omslag maakt naar een totaal andere economische en productieve orde, waarin dichter bij en met de natuur wordt geleefd en minder met de technologische hoogstandjes, die veel niet-duurzame activiteiten opleveren. Dus bijvoorbeeld geen eindeloos gezeul met voedsel van de ene naar de andere kant van de wereld met energievretende schepen, vrachtwagens en treinen. Dus het Nimby-gezegde moet in zijn tegendeel gaan verkeren en Fimby worden: Food in my backyard. Nu lijkt een consequentie dat Nederland scherper gaat scheiden tussen zij die mogen en zij die per se niet mogen blijven, want iedereen zonder meer toelaten is geen optie. Ook niet in de PvdA achterban. Zo bezien moet het uitwijzingsbeleid dus versterkt worden toegepast. De groep uitgeprocedeerde asielzoekers neemt dan af en alleen de onaanvaardbaren (criminelen, ontwrichters etc.) worden geselecteerd en hoe dan ook teruggezonden. Verdwijnen die in de illegaliteit, dan moet de politie etc worden uitgebreid als praktische consequentie.

Heb ikzelf dan een oplossing of een overweging? Er valt niet goed uit te komen: wet & recht en humaniteit zijn niet in gelijke mate toepasbaar. De regeringspartijen kunnen dan eindeloos doorpraten.

Die grote stap naar minder groei en rijkdom en meer op natuurlijke wijze, persoonlijk voorzien in je onderhoud vergt uiteraard een enorme tijd. Wat wil nu het geval, juist veel van die vluchtelingen komen uit landen waar die natuurlijke leefsfeer meer aanwezig is dan in het welvarende westen casu quo Nederland. Juist omdat ze die welvaartsstatus nog niet hebben bereikt. Het ware dus beter hen daar verbetering te brengen in de situatie die in Nederland een ongekende omslag vergt. Ware het niet dat in hun afkomstlanden vaak oorlog woedt en verdorie dikwijls onder elkaar (zie menig land in Afrika) en dat met name de voedselvoorziening ver onder de maat is, wat weer mede een gevolg is van de economische ongelijkheden. Voor iedereen voedsel lijkt echter eerder bereikbaar dan voor iedereen auto’s, computers, ipads, lsd-screens en cosmetica. Oplossing 1 is derhalve: stop met oorlogvoeren. Oplossing 2 is: bebouw je eigen land. Oplossing 3: laten de zogeheten rijke landen zich nu eens beperken tot hun eigen grond en grondstoffen en alleen met andere landen zaken doen als dit op volstrekt gelijke basis gebeurd. Dus niet: nemen en minder geven, maar geven en minder nemen.

Alleen al die honderden drenkelingen rechtvaardigen een historisch grote inspanning om klanden waar het schort aan eten en een redelijk bestaan nu eens echt op poten te zetten.