Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wat te doen met de veiligheid na Nice, waar een ontspoorde enkeling in lijn met IS-gedrag een aanslag pleegde op honderden bezoekers van een feestelijk vuurwerk. Hieronder volgt een overzicht van opties om door godsdienst gedreven geweld te beteugelen en teniet te doen. De conclusie: een volslagen patstelling.

 

Mogelijke oplossingen.

  1. Een onderzoek naar individuen die mogelijkerwijze heel bewust of vanuit persoonlijke motieven al of niet met een mentale stoornis gevoed door jihadistische overwegingen tot wandaden zouden kunnen komen, is onbegonnen werk. Er zijn miljoenen moslims in de EU uit tal van landen. Via moderne media staan zij in contact met de wereld en indoctrinerende websites. De waarschijnlijkheid dat iemand doorslaat legitimeert geen rechtmatige handeling van de zijde van het bevoegd gezag.
  2. Alle moslims terugsturen naar hun landen van afkomst onder het motto ‘zoek het daar zelf maar uit en zie maar hoe je aan zelfgeorganiseerde welvaart komt’ is in strijd met het internationale recht en gezien de aantallen eveneens niet uit te voeren. De goeden zouden wel heel zwaar lijden onder de slechten. Zeker voor kinderen die in het westen zijn geboren. Bovendien zou het bij sommigen de haat tegen het westen alleen maar aanwakkeren. Geen optie dus.
  3. De bron aanpakken en het geloof verbieden of elimineren zouden betekenen, dat ook andere religies onder een verbod moeten vallen. Met 5 miljard of meer gelovigen op aarde is dit niet uitvoerbaar. Alleen al door het getal zijn godsdiensten hoezeer de aanhangers elkaar ook bevechten een overmacht, nog los van de vraag welke institutie tot zo’n verbod zou moeten komen en dit ook realiseren.
  4. Overeenstemming tussen de godsdiensten tot stand brengen is kansloos. Hoewel godsdienstigen allen een boven de wereld staande almacht aanhangen en daarin gelijk zijn, vechten gelovigen elkaar al eeuwenlang de tent uit van mening zijnde dat hun almachtige de ene echte ware is en andere gelovigen ketters zijn. Godsdiensten streven naar hun aard naar monopolisme en overheersing.
  5. Zij die zich onderbedeeld voelen in sociaal, economisch en persoonlijk opzicht naar een gelijkwaardige status in de maatschappij opwerken, wat wel door sociologen wordt aanbevolen ten einde radicalisering tegen te gaan, houdt in dat in geval van moslims deze groepering moet worden voorgetrokken. Afgezien van het feit, dat dit uit den boze is, zullen zij eenmaal volledig aanvaard en in de samenleving opgenomen hun geloof niet afleggen. Zij zullen nog steeds hun godsdienst en hun levensvisie superieur aan die van anderen vinden en streven naar een religieus monopolie. Dan wel door hun fanatieke voorgangers daartoe worden aangezet. Met andere woorden zij zullen proberen die maatschappij van gelijkwaardigen naar hun hand te zetten en de dogma’s op te leggen die zij heilig vinden, daarmee zelf weer ongelijkwaardigheid scheppend.
  6. De Bijbel en de Koran en andere geschriften zijn hoe dan ook gedateerd. In beide boeken komen om maar eens wat te noemen Boeddhisten, Hindoeisten, Taoïsten, vrijdenkers en atheïsten in het geheel niet voor. Die worden allen gevangen onder het woord ongelovigen. Verder beschrijven die boeken een lokale of op z’n best regionale situatie, want van de rest van de wereld had men niet het minste besef, laat staan enige relevante kennis. Het zou dus een optie zijn om een nieuw boek te schrijven. Bijvoorbeeld op basis van de universele waarden en de rechten van de mens, waarbij in beginsel een ieder gelijk is aan ieder ander. Dit moet als onhaalbaar worden gekenmerkt. Juist streng-gelovigen stellen de goddelijke voorschriften en gedragscondities boven die van menselijke signatuur, ook al wemelen die boeken van de inconsistenties en innerlijke tegenspraak. Een overkoepelende en voor iedereen aanvaardbare levens- en maatschappijvisie wordt hierdoor ten enenmale onmogelijk.

Het bovenstaande in acht nemend kom ik niet tot een oplossing voor het jihadisme en de aanslagbereidheid onder fanatieke moslims. Trouwens ook niet in geval van andere geloofsgevechten met slachtoffers. Uit naam van de vrijdenkers of het atheïsme zijn nooit aanslagen gepleegd, maar dit heeft de wereld zich niet doen keren naar de levenshouding en –visie van deze opvattingen. Dat kan als vreemd worden aangemerkt. Wat wil de mensheid nu?

Vandaar het woord patstelling in de titel.

Interessante artikelen

Met open grenzen bedoelen we dat binnen de EU het binnenlands (EU)verkeer vrij is van paspoortvertoon, douanecontroles en andere tijdelijk oponthoud. Een grens geeft de afscheiding aan tussen het ene


De ISIS-beweging heeft haar doel duidelijk gemaakt. Het zal niemand verwonderen. De opstandige beweging wil een orthodoxe, islamitische staat vestigen. De bevolking, laat staan de tegenstanders in het