Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Hetleven moet toch een doel hebben is de overheersende gedachte bij het merendeel van de mensen. Om welke reden zou dit zo moeten zijn en zou dit van buiten onszelf dienen te komen? Voor seculier denkenden, de godvrijen, is ons bestaan niet imperatief. We zijn er en met dat nuchtere feit moeten we leren leven. Gelovigen achten zich het hoogtepunt van de schepping Gods en in dankbaarheid en dienstbaarheid ligt het doel met als beloning eeuwig leven vooe wie zich godvruchtig gedraagt. Cruciaal

Lees meer...

In de oorspronkelijke kleine gemeenschappen van 30 en later op zijn hoogst van een paar honderd zielen waren de onderlinge afspraken en gezagsverhoudingen nog vooral gebaseerd op overleven door sociale afspraken. Of dit lukte of niet doet in onze ogen nu niet meer ter zake. De gigantische massasamenleving van het heden, die ook nog eens mondiaal zeer verknoopt is en binnen bepaalde lands- of groepsgrenzen nog weer eens sterk uiteenlopen in gewoontes en leefregels, hebben de oude kleinschalige

Lees meer...

Leef ik nog wel in het zelfde Nederland van 30, 40 jaar geleden. Dan bedoel ik niet de maatschappelijke en technische veranderingen zoals we die allemaal kennen. Nee, ik duid op de moraal. De hausse aan affaires is opvallend. Is dit een actueel verschijnsel van de moderne moraal of gaat de openheid (communicatie) verder dan toen door moderne media?Even een actuele opsomming. Een groep aan projectontwikkeling gebonden zakenlieden fraudeerde op tot dan ongekende schaal. Deze sector lijdt

Lees meer...

Een week geleden kwam ik tot de conclusie, dat multiculturaliteit niet werkt, als Eén van de deelnemende culturen de andere culturen het bestaansrecht ontzegd en zich op het standpunt stelt, dat alle culturen mogen als het de zijne maar is. Een multiculturele samenleving vereist dus onderlinge verdraagzaamheid. Als abstracte constatering zullen velen er hiermee eens kunnen zijn.Het begrip verdraagzaamheid komt als essentie alom naar voren als een hoofdingrediënt voor een vreedzame

Lees meer...

Etnisch profileren door de politie is zoals dat heet een hot item. Uit onderzoekscijfers blijkt dat agenten veel vaker zwarten staande houdt op vermoeden van een overtreding of erger dan witten. Dat zou duiden op vooringenomenheid en discriminatie van allochtonen of personen met oorspronkelijk een andere afkomst dan de Nederlandse.Deze minderheden roeren zich en gewagen van discriminatie of erger nog van racisme.Op dat standpunt valt wel iets af te dingen.Het zou opgaan voor Turkse

Lees meer...

De geschiedenis neemt nooit afscheid, de toekomst in de eeuwigheid brengt niets nieuws.Wie eeuwig leeft, schakelt de tijd uit. Contradictie in tempora.Een mens wordt geboren en verschijnt dan als onderdeel van de werkelijkheid.De wens of het verlangen naar eeuwig leven gaat over de toekomst. Terugleven in de tijd wenst niemand, want in de hemel is er geen geschiedenis. In feite zou de mens dan zijn voorgeslachten afwandelen en zichzelf als Adam terugvinden.Wie terugleeft in de tijd

Lees meer...

Subcategorieën